152. Metsien suojelu ja käyttörajoitukset ja niiden vaikutukset puumarkkinoilla

MÄKI, Päivi – LINDEN, Mika – UUSIVUORI, Jussi. 1997 Metsien suojelu ja puuston käyttörajoitukset ja niiden vaikutukset puumarkkinoilla. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 152. ISBN 951-8950-71-7, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan metsien suojelutoimenpiteiden dynaamisia vaikutuksia puumarkkinoilla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suojelutoimenpiteiden vaikutuksia yksityismetsien hakkuupotentiaaliin (fyysiseen puun tarjontaan) selvitetään olemassaolevan kirjallisen tiedon perusteella. Suojelun vaikutuksia puumarkkinoilla vallitseviin puun hintoihin ja vaihdettuihin määriin tarkastellaan hypoteettisen yksityismetsiin kohdistuvaa puun tarjontaa ja kysyntää kuvaavan mallin avulla. Simulointimallissa puun tarjonta- ja kysyntäyhtälöihin kohdistetaan suojelutoimenpiteistä aiheutuva satunnaisshokki virhetermien kautta. Mallissa puumarkkinoiden hintajoustavuutta ja viiverakennetta kuvaavat parametrit arvioidaan olemassaolevien empiiristen tutkimusten antamien tulosten pohjalta. Mallikokeilun tulosten mukaan suojelutoimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutukset voivat olla merkittäviä puumarkkinoilla. Esimerkiksi viiden prosentin väheneminen vuosittaisessa yksityismetsien puun tarjonnassa – mikä käytännössä vaikuttaa mahdolliselta – heijastuu puun hintojen 9 prosentin kohoamisena ja johtaa vuosittain vaihdettujen puumäärien 10 prosentin supistumiseen pitkällä aikavälillä. Mallikokeilu edellistä joustavampien puumarkkinoiden tapauksessa antaa vähäisempiä, mutta ei merkityksettömiä samansuuntaisia vaikutuksia hintoihin ja vaihdettuihin määriin.

Avainsanat: Metsien suojelu, impulssivasteanalyysi, puun kysyntä ja tarjonta

MÄKI, Päivi – LINDEN, Mika – UUSIVUORI, Jussi. 1997. Effects of Forest Conservation on Timber Markets in Finland. Reports and Discussion Papers No. 152, 66 p. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, Finland ISBN 951-8950-71-7, ISSN 0357-7384).

ABSTRACT: In this paper, dynamic effects of recently introduced forest conservation programs in Finland are examined. Both short-term and long-term impacts on timber markets are studied. Based on existing information on the physical effects of the conservation programs on the annual allowable timber cutting from non-industrial private forests, timber price and quantity effects are retrieved by using a hypothetical timber-market supply and demand model. Within the model the conservation policy measures are initiated through the model's error terms as exogenous shocks. Model runs with alternative parameter values determining the elasticity and lag behavior of timber supply and demand are experimented based on estimation results received in empirical research on the Finnish timber markets. The results suggest that the long-term effects of conservation programs can be significant on the Finnish timber markets. For example, a five percent decrease in the annual timber supply from private forests – which percentage is deemed as being of likely magnitude due to forest conservation in Finland – increases the timber price level by nine percent and leads to an accumulated decline in the annually exchanged timber volumes of ten percent in the long-run. Results based on a more elastic timber markets assumption show less drastic but not insignificant long-run impacts of the same direction.

Key words: Forest Conservation, Impulse Response Analysis, Timber Demand and Supply