266. Metsien hoidon ja kasvatusmenetelmien hyväksyttävyys – Metsänomistaja 2020

Horne, P 1)., Karppinen, H. 2), Korhonen, O. 1) ja Koskela, T. 3) 2020. Metsien hoidon ja kasvatusmenetelmien hyväksyttävyys – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 266. 

1) Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki
2) Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Latokartanonkaari 7, 00014 Helsingin yliopisto
3) Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien suhtautumista tasaikäis- ja eri-ikäiskasvatukseen ja näiden menetelmien soveltamista omassa metsätaloudessa. Lisäksi tarkasteltiin metsänomistajien tyytyväisyyttä nykyisiin metsänhoitomenetelmiin yleensä Suomessa ja eri metsänhoitotoimenpiteiden ja metsäpolitiikan prosessien hyväksyttävyyttä. Tutkimus perustui metsänomistajilta vuonna 2019 kerätyn valtakunnallisen postikyselyaineiston osaotoksen tietoihin (n=2250, vastausprosentti 43). Kyselytietojen lisäksi aineistoon sisältyi metsänomistaja- ja tilakohtaisia tietoja Suomen metsäkeskuksen ja Digi- ja väestötietoviraston tietojärjestelmistä. Tutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä omistajasta piti avohakkuita sopivina tietyille kohteille, mutta vain puolet hyväksyi yleensä avohakkuut Suomen metsissä. Usein haluttiin rajoittaa aukon kokoa sekä pidättyä avohakkuista maisemallisesti arvokkailla tai vesien suojelun vuoksi herkillä alueilla. Metsänomistajista valtaosa oli tyytyväisiä nykyisiin metsänhoitotapoihin Suomessa. Tasaikäiskasvatusta harjoittavat metsänomistajat olivat tyytyväisempiä metsien käsittelytapoihin kuin jatkuvaa kasvatusta soveltavat. Tasaikäiskasvatus oli selvästi yleisin kasvatustapa, jota metsänomistajat toteuttivat joko kaikissa metsissään tai osissa metsiään. Tasaikäiskasvatusta kaikissa metsissään toteuttavat myivät puuta selvästi enemmän hehtaaria kohden vuodessa kuin jatkuvaa kasvatusta harjoittavat. Metsänomistajat olivat varsin kriittisiä politiikan prosessien oikeudenmukaisuuden suhteen. Metsänomistajien kokeman metsäpolitiikan hyväksyttävyyden vaihtelu näyttää kuitenkin kumpuavan lähinnä metsänomistajaryhmittäisistä eroista metsien hoitomenetelmien hyväksyttävyydessä.

Asiasanat: avohakkuu, hakkuutavat, hyväksyttävyys, jatkuva kasvatus, legitimiteetti, metsien kasvatus, yksityismetsänomistajat
 
Horne, P., Karppinen, H., Korhonen, O. & Koskela, T. 2020. Legitimacy of forest management and practices – Forest Owner 2020. PTT Reports 266. 

Abstract: The study aimed at examining Finnish family forest owners’ views on even-aged and uneven-aged forestry and the use of these forest management methods in their own forests. In addition, the acceptability of current forest management methods in general and various forest treatments, in particular, as well as the legitimacy of forest policy processes were analyzed. The data were collected by a nation-wide mail/internet survey in 2019. In this study the data from a subsample was analyzed (n=2250, response rate 43 %). In addition, register data from the Finnish Forest Centre and the Digital and Population Data Services Agency were used.  Almost three out of four forest owners considered clear cuttings a proper forest treatment for certain places but only a half of forest owners accepted the use of the method in general. Forest owners were critical of the size of the clear-cut area and they wanted to restrict the use of clearcuttings due to the preservation of forest scenery or water protection. Most forest owners were content with current forest management methods in Finland. Those using even-aged forestry were more satisfied than those using continuous cover forestry. Even-aged forestry was clearly more common in practice than uneven-aged forestry and those using even-aged practice sold more timber per hectare per year than those using uneven-aged forestry.  Forest owners were critical of the justice of forest policy processes. However, the variance in the perceived legitimacy of forest policy seems to raise from the differences in the acceptability of forest management methods among various demographic groups of forest owners.

Keywords: clear cutting, continuous cover forestry, family forest owners, forest management, legitimacy, uneven-aged forestry