267. Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta – Metsänomistaja 2020

Koskela, T.1), Horne, P.2), Karppinen, H.3) & Korhonen, O.2) 2021– Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta. – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 267.

) Luonnonvarakeskus (Luke), Latokartanonkaari 9, 00790, Helsinki
2) Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki
3) Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Latokartanonkaari 7, 00014 Helsingin yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien näkemystä metsien tuottamista hyödyistä ja heidän suhtautumistaan ekosysteemipalvelujen myyntiin sekä hiilen varastoinnin ja  sitomisen lisäämiseen metsissään. Lisäksi tarkasteltiin metsänomistajien suhtautumista metsien luontoarvojen turvaamiseen sekä tyytyväisyyttä jokamiehenoikeuksien 
laajuuteen. Tutkimus perustui Metsänomistaja 2020 -hankkeessa metsänomistajilta  vuonna 2019 kerätyn valtakunnallisen postikyselyaineiston osaotokseen (n=2250, vastausprosentti 43). Tutkimuksen mukaan metsänomistajat pitivät puuntuotantoa selkeästi useimmin tärkeimpänä metsien tuottamana hyötynä sekä itselleen että erityisesti Suomelle.

Metsänomistajista hieman yli viidennes oli sitä mieltä, että luontoarvojen turvaamista tulisi Suomen yksityismetsissä lisätä nykyisestä. Metsänomistajista yli puolet oli kiinnostunut metsiensä monimuotoisuuden turvaamisesta luonnonhoidolla tai ottamalla luontoarvot erityisesti huomioon metsien hoidossa ja käsittelyssä. Monimuotoisuuden turvaamisen, hiilen varastoinnin tai hiilen sitomisen lisäämisen toteutustapa  vaikutti selvästi metsänomistajien kiinnostukseen käyttää näitä keinoja omissa metsissään. Useimmin metsänomistajat olivat kiinnostuneita lisäämään hiilen sitomista tai varastointia osassa omia metsiään jatkuvalla kasvatuksella. Yli puolet vastaajista oli kiinnostunut myös useista muista keinoista hiilensidonnan lisäämiseksi. Noin puolet metsänomistajista olisi kiinnostunut ekosysteemipalvelujen myynnistä, joko hiilensidontapalveluna tai luontoarvojen suojelun muodossa. Jokamiehenoikeuksien laajuuteen metsänomistajat olivat valtaosin tyytyväisiä, mutta jokamiehenoikeuksiin kuulumatonta  toimintaa oli kuitenkin havaittu, useimmin moottoriajoneuvolla ajoa yksityisteillä tai maastossa, haittaa aiheuttavaa pysäköintiä tai marjastusta liian lähellä pihapiiriä.

Asiasanat: metsien ekosysteemipalvelut, hiilen varastointi ja hiilen sitominen, ekosysteemipalvelujen myynti, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, jokamiehenoikeudet, yksityismetsänomistajat 

Abstract
The study examined forest owners’ views on the benefits of forests, forest owners’ interest to implement measures to increase carbon storage and sequestration in their forests, and interest in selling ecosystem services. In addition, the views of forest owners regarding safeguarding forest biodiversity and their satisfaction with the level of  everyman’s rights were examined. The study was based on a sub-sample (n = 2250, response rate 43 %) of national postal survey data collected from forest owners in 2019 in the Forest Owner 2020 project. Clearly most often forest owners considered timber production to be the most important benefit produced by forests, both for forest owners themselves and especially for the whole society. About one-fifth of forest owners were in favor of increasing the level of safeguarding nature values in Finnish private forests. More than half of the forest owners were interested in implementing nature management in their forests or taking nature values specifically into account in forest management practices.

The level of interest of forest owners to safeguard nature values or to increase carbon sequestration or storage in their own forests with particular measures was strongly influenced by the characteristics of the measures. Continuous cover forestry was the most often accepted measures to increase carbon sequestration or storage. About half of forest owners would be interested in selling ecosystem services, either as a carbon sequestration service or by establishing a nature conservation area. Most forest owners were satisfied with the current level of everyman’s rights. However, some activities not covered by everyman’s rights had been observed, such as driving on private roads or off-road, disruptive parking or berry picking too close to the landowner’s house. 

Keywords:
forest ecosystem services, carbon storage and sequestration, trade of ecosystem services