191. Metsäverojärjestelmän muutos ja yksityismetsänomistajien puunmyyntiaikeet vuosina 2004-2007

(FOREST TAXATION REFORM AND FOREST OWNERS’ ROUNDWOOD SUPPLY DURING THE YEARS 2004 TO 2007) ANNA-KAISA RÄMÖ – TAPIO TILLI – RITVA TOIVONEN – PEKKA RIPATTI – KAROLIINA LINDROOS – HANNA RUOHOLA. 2005. ANNA-KAISA RÄMÖ – TAPIO TILLI – RITVA TOIVONEN – PEKKA RIPATTI – KAROLIINA LINDROOS – HANNA RUOHOLA. 2005. METSÄVEROJÄRJESTELMÄN MUUTOS JA YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN PUUNMYYNTIAIKEET VUOSINA 2004-2007. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 191. 87 s. ISBN 952-5299-81-3 (NID), ISBN 952-5299-82-1 (PDF), ISSN 1456-3215

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla metsänomistajien puunmyyntiaikomuksia metsäverotuksen siirtymäkauden loppuvuosina 2004-2005 ja siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007. Kysely suoritettiin syksyllä 2003. Otoksen suuruus oli 2 000 metsänomistajaa ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 880. Metsänomistajien antaman arvion mukaan pinta-alaverotuksessa olevilla ja puun myyntitulojen verotuksessa olevilla tiloilla on likimain samansuuruiset puuvarat. Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ovat siirtymäkaudella hakanneet hakkuusäästön metsistään pois ja tilat ovat puustoltaan normaaleja. Kyselyn mukaan siirtymäkauden lopulla ei ole odotettavissa dramaattisia muutoksia puumarkkinoilla. Myyntiä aikovien pinta-alaverollisten metsänomistajien määrä kasvaa hiukan vuosina 2002-2003 toteutuneista myynneistä. Sen sijaan puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien joukossa myyntiä aikovien määrä vähenee. Siirtymäkauden jälkeen metsänomistajat ovat hyvin epävarmoja puunmyyntiaikeistaan. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien puunmyyntiaikeet (varmuudella myyvät) näyttävät kasvavan siirtymäkauden loppuun verrattuna. Sen sijaan pinta-alaverotuksessa olevien myyntiaikomukset vähenevät puoleen siirtymäkauden lopun vuosista. Kokonaisuutena puun tarjonta heikkenee noin viidenneksellä. Puun hinnan nousu 2-10 prosentilla (arviolta 6-7 %) pitää kyselyn mukaan tarjonnan siirtymäkauden lopun suuruisena.

Avainsanat: Puunmyyntiaikeet, metsäverotuksen siirtymäkausi, puun hinta

ANNA-KAISA RÄMÖ – TAPIO TILLI – RITVA TOIVONEN – PEKKA RIPATTI – KAROLIINA LINDROOS – HANNA RUOHOLA. 2005. FOREST TAXATION REFORM AND FOREST OWNERS’ ROUNDWOOD SUPPLY DURING THE YEARS 2004 TO 2007. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 191. 87 p. ISBN 952-5299-81-3 (NID), ISBN 952-5299-82-1 (PDF), ISSN 1456-3215

ABSTRACT: The study describes by survey methods Finnish private forest owners’ (NIPFs) intentions to sell roundwood during the final years (2004 to 2005) and the subsequent years (2006 to 2007) of the transition period of the Finnish forest taxation reform. The data were collected in autumn 2003. The sample size was 2 000 NIPFs and the number of acceptable replies was 880. Judging from the NIPFs’ own estimates the forest resources are approximately equal on sites of NIPFs in site productivity taxation and NIPFs in taxation of profits from timber sales. Consequently, NIPFs in site productivity taxation have cut the drain in their forests during the transition period, and now the forest resources are normal. The survey implies that there are not any drastic changes to be expected on the wood market in the final years of the transition period. NIPFs in site productivity taxation will slightly increase their wood supply from the years 2002 to 2003. Instead, NIPFs in taxation of profits from timber sales will reduce their supply. An increase of a few per cent in wood prices would maintain the wood supply on the level of the years 2002 and 2003 during the years 2004 to 2005. About sales intentions in the subsequent years of the transition period NIPFs are very doubtful. Wood supply of NIPFs in taxation of profits from timber sales seems to be increasing compared to the supply of the final years of the transition period. As a whole, the supply would decrease by about a fifth according to the intentions. An increase of 2-10 per cent (appr. 6-7%) in wood prices would keep the supply on the level of the final years of the transition period.

Key words: Wood supply, transition period of forest taxation reform, wood price