164. Metsätalouden taloudellinen tulos eri kasvatus­tavoissa

Hietala, J., Kosenius, A-K., Rämö, A-K. ja Horne, P. 2014. METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA. PTT työpapereita 164. 78 s. ISBN 978-952224-156-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

Tiivistelmä: Vaihtoehtoisten metsänhoitomenetelmien taloudellista ja ekologista suorituskykyä on tutkittu vuosikymmeniä. Metsänomistajien tavoitteiden korostuminen ja sallivammat määräykset metsänomistuksessa ovat entisestään lisänneet kiinnostusta vaihtoehtoisiin menetelmiin. Tämä on näkynyt aihetta käsittelevien tutkimusjulkaisujen määrässä. Tutkimustulokset pohjoisen havumetsävyöhykkeelle ovat olleet vaihtelevia eikä selvää vastausta vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien paremmuudesta ole pystytty antamaan. Tämä on herättänyt vilkasta keskustelua aiheen ympärillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri metsänhoitokäytännöistä selkeyttämällä käytävää keskustelua eri metsänhoitomenetelmien taloudellisesta tuloksesta. Tutkimuksessa esitetään erilaisia taloudellisia mittareita, joita voidaan käyttää arvioitaessa vaihtoehtoisia metsänkäsittelyjä. Selvityksessä esitetään, kuinka vaihtoehtoisten metsänkäsittelyjen – tasa- ja eri-ikäiskasvatuksen – taloudellista tulosta on verrattu eri tutkimuksissa, ja analysoidaan mistä tekijöistä erot tuloksissa johtuvat. Selvitys perustuu kirjallisuuskatsaukseen, joka koostuu vertaisarvioituihin tieteellisiin tutkimuksiin sekä muuhun alaa koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimustuloksista luodaan synteesi erilaisten tekijöiden vaikutuksista eri hoitovaihtoehtojen väliseen suhteelliseen kannattavuuteen. Teorian lisäksi eri metsänhoitovaihtoehtoja vertaillaan käytännön metsätalouden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Avainsanat: Metsätalous, taloudellinen tulos, tasaikäiskasvatus, eri-ikäiskasvatus 
 
 
Hietala, J., Kosenius, A-K., Rämö, A-K. and Horne, P. 2014. COMPARING THE ECONOMIC RESULT OF EVEN- AND UNEVEN-AGED FOREST MANAGAMENT. PTT Working Papers 164. 78 p. ISBN 978-952-224-156-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

Abstract: The economic and ecological performance of different forest management options has been studied for decades. Rising emphasis on forest owners' objectives and more permissive regulations, have increased the interest in alternative management methods. This is evident also in research publications of recent years, which have been increasingly dealing with the topic. Studies especially for the Scandinavian boreal zone have produced widely variable results such that no clear answer to the superiority of alternative forest managements can be given. This has given rise to a lively debate around the subject.This study aims to raise awareness of the various forestry practices by clarifying the discussion regarding economic result of different forest management regimes. The study presents a variety of economic indicators that can be used in assessing alternative management methods. This study clarifies how the financial performance of the two main forest management alternatives – even and uneven-aged management – has been compared in recent publications, and how to interpret the effect of various exogenous variables incorporated into models. The study is based on a literature review, consisting of peer-reviewed scientific research papers, books and articles written on the subject. A synthesis of the research results gives ground to the analysis of various factors affecting the relative economic performance of different management options. Interpretation of the results stresses also the perspective of practical forestry as well as social impacts.

Keywords: Forestry, economic result, even-aged management, uneven-aged management.