60. Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa – maakunnat vertailussa

Marko MÄKI-HAKOLA ja Ritva TOIVONEN. 2002. METSÄSEKTORIN MERKITYS ALUETALOUKSISSA – Maakunnat vertailussa. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 60. 47 s. ISBN 952-5299-62-7, ISSN 1455-4623. 
 
TIIVISTELMÄ: Selvityksessä kuvataan metsäsektorin eli metsätalouden ja metsäteollisuuden taloudellista ja työllistävää merkitystä koko Suomessa ja eri maakunnissa. Metsäsektori kasvoi vahvasti 1990-luvun puolesta välistä 2000-luvun alkuun lähes koko Suomessa. Metsäsektorin tuottama nimellinen arvonlisäys kasvoi 23 %. Suhteellisesti voimakkainta kasvu oli Länsi-Suomessa. Absoluuttisesta kasvusta huolimatta metsäsektorin osuus koko Suomen arvonlisäyksestä väheni hieman vuodesta 1995 vuoteen 2000. Työllisten määrä metsäsektorilla kasvoi noin prosentin. Alueellisesti kehityksessä oli kuitenkin selvää vaihtelua: Työllisten määrä väheni lähes joka toisessa maakunnassa ja vastaavasti kasvoi runsaassa puolessa maakunnista.  Sekä koko Suomessa että varsin useassa maakunnassa metsätalous ja -teollisuus ovat yhdessä edelleen tärkein tai ainakin tärkeimpiä alkutuotannon ja teollisuuden sekä muun jalostustoiminnan toimialoja. Metsäsektorin merkitys on erittäin suuri Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, ja suuri Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, KeskiSuomessa, Kainuussa ja Lapissa. Näissä maakunnissa metsäsektori kattaa lähes viidenneksen tai jopa kolmanneksen maakunnan koko arvonlisäyksestä ja yli kymmenen prosenttia työllisyydestä.  Suhteellisesti vähäisin merkitys metsäsektorilla on Uudenmaan ja Varsinais-Suomen talouksissa.

Avainsanat: metsäsektori, työllisyys, arvonlisäys, aluetalous, maakunnat 
 
Marko MÄKI-HAKOLA and Ritva TOIVONEN. 2002. THE ROLE OF THE FOREST SECTOR IN REGIONAL ECONOMIES IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers n:o. 60. 47 p. ISBN 952-5299-62-7, ISSN 1455-4623 
 
ABSTRACT: The purpose of this study is to describe the current social and economic role of the forest sector (forestry and forest industry) in Finland. Each of Finland’s 20 provinces are analysed separately, as well as the whole country as one entity. The province of Ahvenanmaa is excluded from most of the analyses. Individual provinces are compared with each other, and to the average situation in the whole country. The comparisons are mainly based on absolute and proportional employment figures, and the value added produced by the forest sector.  Production and the value added of the forest sector grew quite strongly from 1995 to 2000 in Finland. The nominal value added increased by 23 %. Despite the absolute growth, the contribution of the forest sector to the total value added decreased slightly, however.  The total employment in the Finnish forest increased by 1 % during the same period. The employment on the forest sector decreased in nine provinces, while the other ten provinces experienced at least some growth. In the whole country, as well as in several provinces, the forest sector is among the most important private industrial and primary production branches providing employment and value added. On this basis, the importance of the forest sector may be regarded as very high in the provinces of Kymenlaakso and South Carelia, and high in Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Central Finland, Kainuu and Lapland. The relative importance is the smallest in the regions of Uusimaa and Varsinais-Suomi.

Keywords: the forest sector, employment, value added, regional economy