148. Metsäpääoman tuotoksen realisointiin liittyvä riski – Puun ennustamaton hintavaihtelu riskin mittarina Suomessa vuosina 1985-91 Ja 1991-93

TILLI, TAPIO. 1997. METSÄPÄÄOMAN TUOTOKSEN REALISOINTIIN LIITTYVÄ RISKI – Puun ennustamaton hintavaihtelu riskin mittarina Suomessa vuosina 1985-91 ja 1991-93. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 148.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitetään valtakunnallisen puun hintasuositussopimusjärjestelmän purkautumisen vaikutusta metsän tuotoksen realisointiin liittyvään riskiin eri osissa Suomea. Tuotoksen realisoinnin riskin mittarina käytetään keskimääräiseri leimikon hinnan ennustamatonta vaihtelua. Metsäpääoman tuotoksen realisoinnin riski lisääntyi kaikkien tutkimuksessa tarkasteltujen metsälautakuntien alueella vuoden 1991 maaliskuun jälkeen. Neljästä tarkastellusta suuralueesta Pohjois-Suomea edustavissa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsälautakunnissa riskin lisääntyminen oli suurinta. Metsäpääoman tuotoksen realisoinnin riskin lisääntyminen voi merkitä sitä, että metsänomistajat pienentävät metsään sidotun pääoman määrää. Käytännössä pääoman väheneminen merkitsee puuston kasvavia hakkuita, jotka lisäävät puun tarjontaa lyhyellä aikavälillä, mutta pienentävät sitä pidemmällä aikavälillä.

Avainsanat:Puumarkkinat, puun hintavaihtelu, riski

TILLI, TAPIO. 1997. THE RISK OF SELLING ANNUAL GROWTH – No predictable price variation as an indicator of the risk in Finland years 1985-91 and 1991-93 Reports and discussion papers 148. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland. ISBN 951-8950-64-4 ISSN 0357-7384).

Abstract: There was a clear change in the Finnish timber market in April 1991 when the nationwide collective roundwood price negotiation system collapsed. This means, among other things, that the negotiated recommending price level did not smooth the roundwood price fluctuations any longer. The purpose of this paper is to analyse the change in risk connected with the forest revenues from private forests in Finland. In the study, the non-predictable price variation of roundwood is used as the indicator of the risk. The risk was evaluated in 8 forestry districts. The results show that the risk of selling annual growth increases in all forestry districts. However, the increase in the risk level seems to be the highest in thc Northern Finland. In practice, the increased risk can lead the forest owners to reduce their forest capital. This would imply higher timber supply in the short run but, in the long run, however, timber supply from private forests would decrease.

Key words: timber market, price variation, risk