8. Metsäpääoman suhteellinen tuotto Suomessa vuosina 1986 – 1996

TILLI, T. 1998. METSÄPÄÄOMAN SUHTEELLINEN TUOTTO SUOMESSA VUOSINA 1986 – 1996. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 8 (toukokuu 1998). 41 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-80-6, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Metsänomistajakunnan rakenteessa ja puun hankinnassa tapahtunei­den muutosten seurauksena metsästä saatavat tulot ovat aiempaa selvemmin pääomatu­loja ja metsä pääoman sijoituskohde. Tämä on lisännyt tarvetta määrittää metsälle pää­oman suhteellinen tuotto, jotta metsää voisi verrata vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Pääoman tuotto voidaan jakaa pääomalle saatavaan tuloon ja pääoman arvonmuutok­seen. Metsäpääomalle saatavan tulon muodostaa puuston vuotuisen kasvun arvo. Met­säpääoman arvonmuutos syntyy puun hintatason aiheuttamasta puuston arvonmuutok­sesta. Metsän tuottoa realisoidaan puuston hakkuiden yhteydessä. Vuosina 1986-1996 puuston kasvusta määritetty vuotuinen tuotto oli Pohjois-Suomessa 2,9%, Länsi­Suomessa 3,8% ja Itä-Suomessa 4,0%. Metsäpääoman arvonmuutoksesta syntynyt tuotto oli keskimäärin kolme prosenttia. Tuottoa realisoitiin puuston hakkuina Pohjois­Suomessa 2,4%, Länsi-Suomessa 3,0% ja Itä-Suomessa 3,4%. Metsäpääoman koko­naistuotto vaihteli 5,8 – 6,3 %.

Avainsanat: metsäpääoman tuotto, metsäs(joitus, metsätalouden kannattavuus

TILLI, T. 1998. RELA TIVE RETURNS OF FOREST ASSETS 1N FINLAND DURING THE YEARS 1986 – 1996. Pellervo Economic Recearch Institute Working Papers No. 8 (May 1998). 41 p. (Pellervo Economic Recearch Institute PTT, Eerikin­katu 28 A, FIN 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-80-6, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: Due to changes in the private forest owners structure and in the wood delivery methods, forest incomes have become more clearly capital incomes. The forest has also become more obviously a capital asset. This development has increased the need to calculate the relative returns of forest investment in order to help the forest owners to compare forest investments with the other assets. The return of a capital asset can be divided to the assets income and into return originating from change in the asset value. The forest assets income comes from the value of the forest growth. The change of forest asset value comes from changes in the wood prices. Forest owners realize returns when they sell wood. The annual return of the forest asset income was during 1986-1996 in N orthern Finland 2, 9%, in Western Finland 3, 8 % and in Eastern Finland 4,0%. The return formed by the increase in the value of forest asset was about three procent. Realized return was in Northern Finland about 2,4%, in Western Finland about 3,0% and in Eastern Finland about 3,4%. The total return of the forest assets varied between 5,8-6,3% during the period 1986-1996.

Keywords: returns af forest asset, forest investment, profitability af forestry