142. Metsäliiketoiminnan kannattavuuslaskuri

Jyri Hietala. 2013. METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI. PTT työpapereita 142. 54 s. ISBN 978-952-224-114-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Hankkeessa kehitettiin metsätalouslaskuri metsätilan taloudellisen tuloksen mittaamiseen. Varsinaisten laskelmien lisäksi laskurin käyttö edistää yleisemmin taloudellista ajattelutapaa metsänomistamisessa sekä painottaa liiketalouden periaatteiden mukaista metsätalouden harjoittamista. Laskelmien lähtötiedot perustuvat olemassa olevan metsäsuunnitelman puustotietoihin sekä suunniteltuihin hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteisiin. Näiden lisäksi laskurin käyttäjä voi määritellä muita metsätalouden tulokseen vaikuttavia tekijöitä, kuten pitkäaikaisen käyttöomaisuuden ja vieraan pääoman määrää. Syötettyjen tietojen perusteella muodostetaan tilinpäätös. Tilinpäätösanalyysin avulla raportoidaan metsätilan kannattavuudesta sitoutuneen pääoman tuotto sekä tunnusluvut omavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Lisäksi kassavirtalaskelma antaa tärkeää tietoa metsätalouden rahaliikenteestä. Laskurin tietyistä rajoitteista johtuen metsätilan todellinen tulos voi poiketa raportin mukaisesta tuloksesta.

Asiasanat: metsätalous, kannattavuus, laskuri, tilinpäätös 
 
Jyri Hietala. 2013. FINANCIAL COUNTER FOR FORESTRY. PTT Working Papers 142. 54 p. ISBN 978-952-224-114-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: In this study a counter was developed for measuring the financial performance of forestry. In addition to the actual calculations, the forestry counter promotes to the general economic way of thinking in forestry and emphasizes the business principles of forestry. The calculations are based on growing stock information of an existing forest plan, as well as planned logging and forest management measures. Additional factors affecting the performance of forestry, such as long-term assets and debt, can be defined. A financial statement is formed based on of the information given. With financial analysis profitability of forestry by measuring the return on capital employed, self-sufficiency ratios and liquidity are reported. A cash flow statement provides important information about the actual money transactions. Resulting from some certain constraints in the forestry counter, the realized result in forestry could differ from the reported result.

Key words: forestry, profitability, counter, financial statement

Alta voit ladata Metsätalouslaskurin Excel-versiona. Huom: laskuri ei välttämättä toimi kaikkein uusimmilla Excelin versioilla.