212. Metsäkiinteistömarkkinat ja hintoihin vaikuttavat tekijät

Tapio Tilli – Perttu Pyykkönen – Jukka-Pekka Kataja – Lauri Suihkonen. 2008. METSÄKIINTEISTÖJEN MARKKINAT JA HINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 212. 74 s. ISBN 978-952-224-007-1 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-008-8 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa rakennettiin markkinalähtöinen metsän hintamalli. Mallissa metsän hintaa selitettiin pinta-alalla, puuston määrällä, hakkuukelpoisen puuston määrällä, rantaan rajoittuvuudella, rakennuspaikkojen lukumäärällä ja etäisyydellä Helsingistä. Metsäkiinteistömarkkinoiden toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusta metsän hintaan kuvattiin vuosimuuttujalla (dummy). Tulosten perusteella taimikkovaltaisen tilan hehtaarihinta on koko maassa keskimäärin noin 550 euroa. Pinta-alan nousu laskee metsän hintapyyntöä (jokainen hehtaari laskee hintapyyntöä 6 eurolla). Metsätilan rantaan rajoittuvuus lisää hehtaarikohtaista hintapyyntöä noin 470 eurolla. Jokainen puukuutiometri tilalla merkitsee noin 20 euroa lisää hehtaarikohtaista hintapyyntöä. Hintapyyntöä korottaa myös tilan puuston hakkuumahdollisuudet siten, että jokaisesta heti hakattavissa olevasta puukuutiometristä tulee hehtaarihintaan lisää 14 euroa. Mikäli tila on tullut myyntiin vuonna 2007, nousee hintapyyntö noin 490 eurolla. Tutkimusaineisto kerättiin metsäkiinteistöjä välittävien yritysten kotisivuilla olleista myynti-ilmoituksista. Tutkimusaineisto käsittää kaikkiaan 1044 myynti-ilmoituksen tiedot vuosilta 2003-2007.

Asiasanat:Hedonistinen malli, metsäkiinteistön hinta, kiinteistökauppa, metsämaan arvo.

Tapio Tilli – Perttu Pyykkönen – Jukka-Pekka Kataja – Lauri Suihkonen. 2008. METSÄKIINTEISTÖJEN MARKKINAT JA HINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 212. p. 74. ISBN 978-952-224-007-1 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-008-8 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: The aim of this study was to build an econometric model explaining the price of forest estates. In this model, the total area of the forest real estate, the amount of the growing stock, harvesting possibilities, the situation of forest real estate and some special values, for example a location on the shore explain together the price of forest. Dummy variables were used to take account of changes in the environment of the forest real estate markets which might affect estate prices. The research data were obtained from announcements in Internet-pages of real estate brokers. The data were collected during years 2003-2007, and includes information of about 1000 offers. The data covers about 8 per cent of all forest real estate offers during the time period analysed. According to the results, the sign of the total area of the forest real estate was negative; the larger the total area, the lower the price per hectare. The location on the shore increases the forest real estate price 475 euros per hectare. The amount of the growing stock increases the price of forest real estate as expected, every additional m3 increases the price of forest real estate by 20 euros per hectare. Harvesting possibilities increase also the price of the forest real estate, every additional m3 more increases the price of the forest real estate by 14 euros per hectare. If the forest real estate came to markets in year 2007 when timber prices were historically high the price of the forest real estate was 492 euros more.

Key words: Hedonic model, forest real estate price, property transfer,  forest land value