106. Metsäenergiapotentiaalit Suomen maakunnissa

MARJO MAIDELL – PERTTU PYYKKÖNEN – RITVA TOIVONEN. 2008. METSÄENERGIAPOTENTIAALIT SUOMEN MAAKUNNISSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 106. 42 s. ISBN 978-952-5594-85-0 (NID), ISBN 978-952-5594-86-7 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

Tiivistelmä:: Tutkimuksessa esitetään arvio vuosittain korjattavissa olevasta metsäenergian määrästä Suomen maakunnissa. Energiapuupotentiaali lasketaan kolmella eri tasolla: Teoreettisella, teknis-taloudellisella ja tarjontahalukkuuden mukaisella tasolla. Nämä potentiaalit eroavat toisistaan siten, että niiden laskennassa on otettu huomioon eriasteisia korjuuta rajoittavia tekijöitä. Laskelmien pohjana ovat vuonna 2006 toteutuneet hakkuut ja metsänhoitotyöt, joiden yhteydessä syntyvä hakkuutähde, pieniläpimittainen puu ja kannot muodostavat energiapuuksi kelpaavan biomassan.   Tulosten mukaan Suomen teoreettinen metsäenergiapotentiaali on 27,6 miljoonaa m³, teknis-taloudellinen metsäenergiapotentiaali on 12,0 miljoonaa m³ ja tarjontahalukkuuden mukainen potentiaali 7,9 miljoonaa m³. Metsäenergiapotentiaali on keskittynyt Itä- ja Keski-Suomeen.   Puun energiakäyttöä lisäämällä on mahdollista kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannossa. Tulosten mukaan puun energiakäyttöä on mahdollista lisätä maakunnasta riippuen huomattavastikin. Raaka-aineen saatavuutta ajatellen suurimmat mahdollisuudet käytön lisäämiselle ovat Pohjois-Savossa, jossa vuoden 2006 metsähakkeen käyttö vastaa vain 8 % teknis-taloudellisesta metsäenergiapotentiaalista. Puun energiakäyttö tukee aluetalouksia, sillä energian- ja lämmöntuotannon kasvu aiheuttaa alueellisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Avainsanat: Metsäenergiapotentiaali, maakunnat, bioenergia 
 
MARJO MAIDELL – PERTTU PYYKKÖNEN – RITVA TOIVONEN. 2008.       REGIONAL POTENTIALS FOR FOREST-BASED ENERGY IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 106. P. 42. ISBN 978-952-559485-0 (NID), ISBN 978-952-5594-86-7 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

Abstract: This study presents estimates of the amount of forest-based energy that can be collected annually in the Finnish regions. The forest-based energy potential is estimated on three different levels: theoretical, techno-economic and supply-based. These potentials differ due to the differing limitations applied in the calculations. The calculations are based on the commercial roundwood removals and silvicultural works carried out in 2006. Left-over biomass from these operations, such as logging residues, stumps and smalldiameter trees constitutes the forest-based energy potential.   According to the results the theoretical forest-based energy potential in Finland is 27.6 mill. m³, the techno-economic potential is 12.0 mill. m³ and the supply-based potential is 7.9 mill. m³. The forest-based energy potential is concentrated in the Eastern and Central Finland.   Increasing the production of wood-based energy would boost the use of renewable energy sources. The results of this study indicate that, depending on the region, it is possible to notably increase the use of forest-based energy. In terms of the availability of the raw material, the best possibilities to increase the use of forest-based energy exist in Northern Savo. In this region the use of forest chips covers only 8% of the technoeconomic forest-based energy potential. The use of wood-based fuels enhances regional economies through regional income and employment effects.

Key words: Forest-based energy potential, Finnish regions, bioenergy