203. Metsä- ja puukauppapalveluiden laatu ja sen ulottuvuudet metsänomistajien näkökulmasta

Rämö, Anna-Kaisa & Toivonen, Ritva. 2007. METSÄ- JA PUUKAUPPAPALVELUIDEN LAATU JA SEN ULOTTUVUUDET METSÄNOMISTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 203. 111 s. ISBN 978-952-5594-64-5 (NID) ISSN 1456-3215, ISBN 978-952-5594-65-2 (PDF), ISSN 1796-4776.

Tiivistelmä: Metsä- ja puukauppapalveluiden kehittäminen metsänomistajien muuttuvia tarpeita ja yhteiskunnan vaatimuksia vastaaviksi edellyttää tietoa nykyisten palveluiden riittävyydestä sekä niissä esiintyvistä kehittämistarpeista metsänomistajien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin metsä- ja puukauppapalveluihin liittyviä laatutekijöitä ja   –ulottuvuuksia metsänomistajien näkökulmasta. Tulokset perustuvat metsänomistajille kohdistettuun postikyselyyn, joka toteutettiin kesäkuussa 2004. Tutkimuksen perusjoukon muodostivat noin 270 000 yksityistä metsänhoitomaksua maksavaa metsänomistajaa koko Suomessa. Otos oli 2 000 metsänomistajaa ja aineiston muodostivat 731 hyväksyttyä vastausta (vastausprosentti 38 %). Tutkimuksen mukaan metsänomistajien tärkeimmät kriteerit palvelun valinnassa ovat metsässä suoritettavan työn tekninen toteuttaminen siten, että lopputulos on korkealaatuinen ja metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyinen. Metsänomistajan kokemukseen korkeasta laadusta liittyvät lisäksi henkilökohtainen yhteydenpito ja palvelun tarjoajan luotettavuus sekä avoimuus ja nopeus palveluun liittyvien asioiden tiedottamisessa. Tutkimuksessa kehitettiin myös empiirinen metsä- ja puukauppapalveluiden laatua asiakkaan eli metsänomistajan näkökulmasta mittaava kysymyspatteristo. Mittariston kehittämisessä sovellettiin yleisiä palvelun havaitun laadun malleja.

Asiasanat: metsäpalvelu, puukauppapalvelu, palvelun laatu, metsänomistaja

Rämö, Anna-Kaisa & Toivonen, Ritva. 2007. QUALITY FACTORS AND DIMENSIONS OF SERVICES ON FORESTRY AND WOOD TRANS-ACTIONS – FOREST OWNERS’ VIEW. Pellervo Economic Research       Institute Reports 203. 111 p. ISBN 978-952-5594-64-5 (NID), ISSN 1456-3215, ISBN 978-952-5594-65-2 (PDF), ISSN 1796 4776.

Abstract: Development of services on forestry and wood transactions according to forest owners’ changing needs of and the requirements of the society presumes knowledge of the sufficiency and development needs of present services from forest owners’ point of view. This study describes the forest owners’ view of quality factors and dimensions of services on forestry and wood transactions. The results are based on a mail survey among private forest owners in June 2004. The population consisted of 270 000 Finnish private forest owners with an obligation to pay the legally-based forest management fee. A sample of 2 000 forest owners was selected from the population. The data consists of 731 accepted responses (response rate 38 %). The results indicate that forest owners’ main criteria in the choice of services is the implementation of the work so, that the outcome is of high standard and economically competitive to the forest owner. The perceived high quality involves also personal contacts, reliability of the supplier organisation and quick and frank information of the issues related to the service. The study included a generation of an empirical set of questions measuring the quality of services on forestry and wood transaction. General models of perceived quality were applied in the development of this measuring instrument.

Key words: service on forestry, service on wood transactions, service quality, forest owner