43. Maatilojen pääomakanta ja rahoitustilanne vuonna 2000

PYYKKÖNEN, Perttu. 2001. MAATILOJEN PÄÄOMAKANTA JA RAHOITUSTILANNE VUONNA 2000. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 43. 24 s. ISBN 952-5299-36-8, ISSN 1455-4623)

Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan Suomen maatilojen varallisuutta ja sen jakautumista eri lähteisiin. Maatalouteen sitoutuneen pääoman määräksi arvioidaan noin 70 mrd. mk vuonna 2000. Suurimmat omaisuuserät ovat pelto, noin 24 mrd. mk ja tuotantorakennukset, noin 23 mrd. mk. Koneiden arvo on noin 13 mrd. mk ja kotieläinten noin 4 mrd. mk. Maatilojen metsäomaisuuden arvoksi arvioidaan noin 48 mrd. mk ja yksityisomaisuudeksi noin 49 mrd. mk, josta pääosa muodostuu asuntovarallisuudesta. Maatilojen yhteenlasketusta varallisuudesta – tutkimuksessa noin 167 mrd. mk – maatalouden osuus on runsaat 40 %. Tämä osuus on kasvanut maatilojen lukumäärän vähentymisen myötä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös maatilojen rahoituslähteitä ja velkaantuneisuutta. Keskimäärin maatilojen vakuudet riittävät hyvin, koska velkojen yhteismäärä on vain noin 22 mrd. mk. Velat ovat kuitenkin jakautuneet hyvin epätasaisesti tilojen kesken, sillä velkaisimmalla viidenneksellä on lähes 70 % veloista. Velkaisimpia ovat nuoret viljelijät. Myös kotieläintilat ovat selvästi kasvinviljelytiloja velkaisempia. Rakennekehityspaineiden kasvaessa yksittäisten investointien koko kasvaa, ja tällöin myös vakuuksien järjestäminen voi nousta ongelmaksi.

Avainsanat: Pääoma, investoinnit, rakennekehitys, rahoitus.

PYYKKÖNEN, Perttu. 2001. THE ASSETS AND DEBTS OF FINNISH FARMS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 43. 2 p. ISBN 952-5299-368, ISSN 1455-4623.

Abstract: The purpose of this study is to evaluate the assets of Finnish farms in 2000. The assets are divided into three groups; namely, agricultural, forest and private assets. The agricultural assets are estimated to be approximately FIM 70 bill. The main items in that group are arable land, FIM 24 bill., and buildings, FIM 23 bill. The value of the forest assets, which are perhaps the most important type of collateral for loans, is about FIM 48 bill. The private assets (e.g. housing, deposits, stocks, etc.) are about FIM 49 bill. The total assets of Finnish farms thus amount to FIM 167 bill. Compared to previous studies, the proportion of agricultural assets has increased in recent years. The total debt of the Finnish farms, FIM 22 bill., is much less than the value of the assets. Hence, there does not seem to be very serious collateral problems. But the debts are heavily concentrated on the youngest farmers. The most indebted quintile of the farmers has almost 70 % of the debts. The unit size of investments has been growing remarkably since the Finnish EU membership in 1995. This means that also the proportion of loan financing in investments has increased. Taking into account their financial situation, many investing farms may have problems in arranging collateral for their loans.

Key words: Asset, investment, structural change, financing.