69. Maatilan sähköinen liiketoiminta ja verkottuminen

ARI PELTONIEMI 2004. MAATILOJEN SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA JA VERKOTTUMINEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 69. 54 s. ISBN 952-5299-78-3, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Tämä työpaperi muodostaa toisen osan tutkimushankkeesta ”Verkottunut maatalous- ja elintarvikesektori ja sähköinen liiketoiminta”. Työpaperin tavoitteena on tarkastella sähköisen liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä Suomen maa- ja elintarviketaloudessa maatalouden harjoittajan näkökulmasta. Tässä työpaperissa hyödynnetään myös tutkimuskokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa koottua aineistoa elintarvikeyritysten sähköisestä liiketoiminnasta kattavan kokonaisuuden muodostamiseksi. Laajakaistan kaltaiset nopeat tiedonsiirtoyhteydet ovat edelleen joidenkin taajama-alueiden ulkopuolella toimivien maatalousyrittäjien tavoittamattomissa. Laajakaistaliittymät ovat kuitenkin yleistyneet, joten maatalouden ja sen sidosryhmien välinen vuorovaikutus tapahtuu varsin usein sähköisen tiedonsiirron välityksellä. Tietoverkkojen avulla haetaan, käsitellään ja hallitaan tietoa. Valtaosa viljelijöistä arvioi säästävänsä aikaa hakemalla sähköisesti maataloushallinnon palveluista tietoa esimerkiksi tukiasioista. Vain joka kymmenes viljelijä käyttää hallinnon tarjoamia verkkopalveluja säännöllisesti, mutta tukiasioiden hoitoon ja seurantaan liittyvien Internet-palveluiden kehitystyön jatkaminen tulevaisuudessa koetaan yleisesti tärkeäksi. Enemmistö maatalousyrittäjistä arvioi, että teollisuuden kanssa verkon välityksellä tehtävä suora kaupanteko yleistyy tulevaisuudessa. Tietoverkkojen kehityksen myötä maatalouden harjoittajat voivat verkostoitua keskenään ostoyhteistyössä kustannustehokkaasti. Sähköisten yhteisostojen tuomat edut hintakilpailussa tiedostetaan, mutta vain kolmannes viljelijöistä arvioi sähköisten yhteisostojen lisääntyvän merkittävästi tulevina vuosina. Kehittyvät tietojärjestelmät tuovat elintarvikealan yrityksille ja maatilayrittäjille sekä kustannussäästöjä että mahdollistavat uusia toimintatapoja. Sähköisistä toiminnoista ei kuitenkaan ole yksittäiselle yritykselle hyötyä, mikäli toisilla osapuolilla ei ole käytössään samanlaista toimintaympäristöä. Tämä pätee niin maatilaan kuin suureen kansainväliseen elintarvikeyritykseenkin.

Avainsanat: Maatalous, sähköinen liiketoiminta, Internet, verkottuminen 
 
ARI PELTONIEMI 2004. E-BUSINESS AND NETWORKING  IN  THE  FINNISH  AGRICULTURE. Pellervo Economic Research Institute No. 69. 54 p. ISBN 952-5299-78-3, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: This is the second part of a research project on the networked agri-food sector and e-business. The current status and future of e-business in Finnish agriculture are examined from farmer’s point of view in this paper. Information from the first part of the research project is also utilized to provide an extensive overall picture. Fast data interchange connections such as broadband are still unavailable to some farmers living outside densely populated communities. However, broadband connections have become more common and thus the interaction between agriculture and its business partners often occurs electronically. The Internet is used in searching for, processing and monitoring information. Most farmers consider that they save time by using the Internet to search for information, for example about agricultural supports. Only one farmer in ten utilises the electronic services provided by the government on a regular basis. Nevertheless, the development of Internet services for dealing with and monitoring agricultural supports was widely acknowledged as important. The majority of people working as entrepreneurs in the agricultural sector share the opinion that direct e-business with agribusiness firms will grow in the future. Due to the progress in data interchange, farmers are able to costefficiently utilize joint buying. Although the advantages arising from electronic joint buying are generally known, only a third of the farmers predict that it is going to increase significantly. Improvements in data systems will bring cost benefits and new lines of action for both agribusiness firms and farmers. However, information technology cannot be fully used if the actors do not operate in a similar electronic environment. This applies to farms and international agribusiness firms.

Keywords: Agriculture, e-business, Internet, networking