166. Maatalouden rakennemuutoksen vaikutus tulokehitykseen EU-jäsenyyden alkuvuosina

PYYKKÖNEN, Perttu. 1999. MAATALOUDEN RAKENNEMUUTOKSEN VAIKUTUS TULOKEHITYKSEEN EU-JÄSENYYDEN ALKUVUOSINA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 166, 39 s. ISBN 952-5299-13-9, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen maatalouden tulokehitystä yksityiskohtaisen ja kattavan verotietoaineiston avulla. Päätulos on, että yleensä käytettävissä olevista tulotilastoista lasketut keskiarvotiedot antavat liian myönteisen käsityksen maataloustuotantoaan jatkavien tilojen tulokehityksestä. Tämä johtuu siitä, että tuotantonsa lopettaneet tilat ovat valtaosin tulojakauman pienituloisesta päästä ja niiden osuus maatalouden yhteenlasketuista tuloista on huomattavasti niiden lukumääräosuutta pienempi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös maatilojen tulonvaihtelua ja tuloeroja. Tulojen muutokset olivat hyvin suuria. Niiden tilojen osuus, joilla tulot vähentyivät 1994-1996, oli suurempi kuin niiden tilojen osuus, joilla tulot kasvoivat erityisesti tulojakauman suurituloisimmassa päässä. Tämä johtunee ainakin osittain tukipolitiikan muutoksesta hintatuesta enemmän suoriin tukiin painottuvaksi. Tilojen välisten tuloerojen todettiin keskimäärin myös tasoittuneen. Tosin tarkasteltaessa erikseen tuotantoaan jatkavia tiloja tuloerot tasoittuivat lähinnä vain kasvinviljelyä harjoittavilla tiloilla.

Avainsanat: Tulokehitys, tulonvaihtelu, tuloerot, rakennekehitys

PYYKKÖNEN, Perttu. 1999. THE IMPACT OF THE STRUCTURAL CHANGE ON THE INCOME CHANGE IN AGRICULTURE IN THE EARLY YEARS OF FINNISH EU-MEMBERSHIP. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 166, 39 p. Helsinki 1999. ISBN 952-5299-03-1, ISSN 1456-3215.

Abstract: This study analyzes the income development in Finnish agriculture by using a detailed and comprehensive tax data. The main finding of the study is that generally used income statistics give a too positive impression of income change among those farms which continue farming. This is due to the fact that those farms which give up farming belong to the lowest end of the income distribution. Thus these farms account for a considerably lower share of the total income of the Finnish farms than of the number of farms. The income changes between different years at the farm level and the overall income distribution are analyzed. Income changes seem to be very large. Between 1994 and 1996 the share of the farms with decreased income was greater than the share of the farms with increased income especially, on the farms in the highest income classes. This is based, at least partly, on the policy change which decreased price support and increased direct area based support. Income differences between farms became slightly smaller on average in the period covered by the study. But among those farms, which continue farming, this holds mainly for crop production farms.

Key words: Income change, income differences, structural change.