177. Maatalouden kehittäminen maaseudun 5b- ja 6 –hankkeiden avulla

PATJAS, Martti – KATAJA, Jukka-Pekka. 2001. MAATALOUDEN KEHITTÄMINEN MAASEUDUN 5B- JA 6 -HANKKEIDEN AVULLA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 177. 101 s. ISBN 952-5299-37-6, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen tavoite 5b – ja 6 -ohjelmissa vuosina 1995-1999 toteutettuja maatalouden kehittämishankkeita. Maataloushankkeet olivat osa EU:n maatalousrahaston varoin tuettua maaseudun kehittämistoimintaa. Tutkimus pohjautuu hallinnon ylläpitämiin hankerekisteritietoihin, hankkeiden toteuttajille ja hankkeisiin osallistuneille viljelijöille suunnattuihin postikyselyihin sekä elintarviketeollisuuden edustajien haastatteluihin. Maatalouden kehittämishanketoiminta oli vilkkainta Pohjanmaan eri maakunnissa. Maataloushankkeet olivat joko tuotantotoiminnan tai liikkeenjohto- ja yritystoiminnan kehittämisprojekteja. Viljelijät osallistuivat hankkeisiin parantaakseen oman tilansa toimintaa ja saadakseen tietoa maatalouden toimintaedellytyksistä jatkossa. Kehittämishankkeiden toteutukseen viljelijät olivat pääosin tyytyväisiä ja aikovat osallistua toimintaan myös jatkossa. Hankkeet ovat saaneet aikaan myönteisiä tuloksia tehostamalla tuotantomenetelmiä ja synnyttämällä uusia ideoita. Hankkeiden toteuttajien ammattitaitoa ja panosta pidettiin merkityksellisenä hankkeiden onnistumiselle. Maatalouden kehittämishankkeiden tulee perustua alueen maatalouden keskeisiin kehittämistarpeisiin, toiminnan on oltava pitkäkestoista ja sen tulee olla pääosin maatiloilla tapahtuvaa tilakohtaista työtä. Koko elintarvikeketjun on toimittava tiiviimmin yhteistyössä maatalouden kehittämiseksi.

Avainsanat: Rakennerahastot, maatalous, kehittämishanke, maaseutu

THE ROLE OF OBJECTIVE 5B AND 6 RURAL DEVELOPMENT PROJECTS IN DEVELOPING AGRICULTURE Pellervo Economic Research Institute Reports No 177, 75 p. ISBN 952-5299-37-6, ISSN 1456-3215.

Abstract: This study examines the Objective 5b and 6 projects aimed to develop basic agriculture in Finland during the program period 1995-1999. The projects were a part of a broad set of rural development measures which were partly financed through EAGGF. The study uses administrative registers concerning the rural development projects and survey data gathered from the project leaders and from the farmers who took part in these projects. Also interview data from representatives of food processing industry is used. The implementation of these projects was most active in Ostrobothnia. The development projects of agriculture focused either on developing the farms' basic production or on the business managing skills of the farmers involved. The farmers took part in these agriculture development projects in order to rationalise their basic production activities or to obtain information about the future prospects of agriculture. The participants were mainly satisfied with the implementation of the development projects and they are also willing to take part in future projects. The results of these projects included rationalisation of production methods and creation of new innovative ideas. The role and skills of the project leaders are significant for the success of the development projects. In the future, projects ought to be based more specifically on each region's needs and duration of the projects should be long enough. Closer co-operation of the whole food chain will be needed in developing agriculture.

Key words: Structural funds, agriculture, development project, rural