200. Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla

Alho, E., Arovuori, K., Heikkilä, A.-M., Niskanen, O., Väre, M. & Yrjölä, T. 2019. Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla. PTT työpapereita 200

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa on määritetty tilastotarkastelun perusteella maatalouden investointitarpeet ja rahoituskapeikot. Maatalousrahoituksen tarjonta on selvitetty kotimaisten rahoituslaitosten maatalousasiantuntijoille tehdyillä ryhmähaastatteluilla ja maatalousrahoituksen kysyntä tuottajille toteutetulla viljelijäkyselyllä. Vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä on tarkasteltu maaesimerkkien kautta. Tutkimuksen tulosten perusteella maatalouden nykyinen rahoitusjärjestelmä toimii hyvin. Rakennemuutoksen seurauksena maatalouden rahoitustarpeet kuitenkin eriytyvät ja samalla rahoitusriskit keskittyvät. Tulevaisuudessa investointien ja sukupolvenvaihdosten koon kasvu sekä erilaiset uudet yritys- ja yhteistyömuodot haastavat nykyiset rahoitusvälineet. Nykyisten toimenpiteiden kehittämisen lisäksi näiden tunnistettujen hankauskohtien ratkaisemisessa voidaan hyödyntää Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä Euroopan investointiohjelman tarjoamia rahoitusvälineitä. Maatalouden rahoitusjärjestelmän kokonaisuudessa pitää ratkaista myös kansallisen budjettirahoituksen määrä ja välineet.

Asiasanat: rahoitus, maatalous, rakennemuutos, rahoitusvälineet

Tutkimuksesta julkaistu policy brief on luettavissa täällä (linkki).

Alho, E., Arovuori, K., Heikkilä, A.-M., Niskanen, O., Väre, M. & Yrjölä, T. 2019. Financial position of Finnish agriculture. PTT Working Papers 200

Abstract: In this study, the financial gap and the investment needs of the Finnish agricultural sector have been analyzed. The research was carried out via statistical analysis, a farmer survey, focus group interviews and a stakeholder workshop. In addition, a review of financial instruments in selected European countries was conducted. Based on our results, the current instruments of agricultural finance in Finland are well functioning. Due to structural change in agriculture, financial needs within the sector will become more diversified. Financial risks are increasing and centered on a relatively small number of farms. In the future, the increasing size of the investment and the transfers of farm operations to the next generation will challenge the current financial instruments. Also, new operational and business structures require new solutions. To create solutions to these identified challenges, current instruments need to be redefined. In addition, the new instruments of the European Structural and Investment funds and the Investment Plan for Europe could be utilized. Moreover, the overall structure of the agricultural financing regime should be reviewed.  

Keywords: finance, agriculture, structural change, finance instruments