273. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Raportissa arvioidaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) valmistelussa tarkasteltua 27 erilaista maatalouden ja metsätalouden ilmastotoimea. Toimenpiteet arvioitiin yksittäin niiden ilmastovaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden sekä yhteiskunnan ja maanomistajien kannalta toimenpiteen käyttöönoton hyväksyttävyydenosalta. Näiden kriteerien perusteella kymmenen käyttökelpoisinta toimenpidettä mahdollistaisivat arviolta 5,2 milj. t CO2-ekv. vuotuisen ilmastohyödyn aikaan saamisen vuonna 2035, mikä ylittää maankäyttösektorille asetetun tavoitteen 73 prosentilla. Kymmenestä käyttökelpoisemmista neljä on metsätoimenpidettä, viisi liittyy maankäytönmuutokseen sekä yksi on maatalouden toimenpide. Raivausten väheneminen, kivennäismaiden joutoalueiden metsitys, nurmien viljelyn lisääminen turvepelloilla sekä  heikkotuottoisten turvepeltojen metsitys ja muuttaminen kosteikoiksi saivat myönteisiä arvioita kaikkien kolmen arviointikriteerin mukaan. Ilmastotoimenpiteiden muut ympäristövaikutukset ovat arvioitu MISU:n SOVA-raportissa (Laine ym. 2022).