32. Kuntien väliset kiinteistöverovirrat

MAX ARHIPPAINEN JA PERTTU PYYKKÖNEN. 2000. KUNTIEN VÄLISET KIINTEISTÖVEROVIRRAT. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 32. 70 s. ISBN 952-5299-18-X, ISSN 1455-4623.  
 
TIIVISTELMÄ: Paineet kuntien veropohjan laajentamiseksi ovat lisääntyneet. Eräitä keinoja tähän ovat kiinteistöverotuksen kiristäminen ja kiinteistöveropohjan laajentaminen. Tässä työpaperissa keskitytään kuvaamaan kuntien välisiä kiinteistöverovirtoja nykyisessä kiinteistöverojärjestelmässä. Kysymystä tarkastellaan niin veronsaajan kun veronmaksajan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kunnista maksettujen ja kuntiin saatujen kiinteistöverojen suhdetta. Tarkasteltaessa kysymystä veronsaajan eli kiinteistöjen sijaintikunnan näkökulmasta kuntien kiinteistöverotuloja eri kiinteistötyypeistä käsitellään erikseen. Verovirtoja kuvataan tarkastelemalla kiinteistöverotulojen jakautumista kiinteistönomistajan kotikunnan mukaan. Tarkastelussa veronmaksajan näkökulmasta veromaksajat käsitellään erikseen niiden juridisen muodon mukaan. Verovirrat kuvataan eri kunnista maksettujen kiinteistöverojen jakautumisena kiinteistöjen sijaintikunnan mukaan. Erityistarkastelun kohteena on lisäksi luonnollisten henkilöiden välitön ja vakituisen asumisen muun verotuksen kautta välillinen verorasitus. Yhdistettäessä kiinteistöverovirrat maakuntien välillä voidaan todeta, että lukuun ottamatta melko huomattavaa verovirtaa pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen, kiinteistöverot liikkuvat pääasiassa oman maakunnan sisällä. 
 
Avainsanat: Kiinteistövero, kuntatalous 
 
MAX ARHIPPAINEN AND PERTTU PYYKKÖNEN. 2000. TAX FLOWS BETWEEN REGIONS IN THE TAXATION OF REAL PROPERTY. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 32. 70 p. ISBN 952-5299-18-X, ISSN1455-4623. 
 
ABSTRACT: Pressures to broaden the tax base of the local communities in Finland have increased. One option is to increase the local tax  rate of real property, another to broaden the corresponding tax base. The aim of this study is to describe tax flows between regions within the current system of local taxes on real property. The question is examined both from the point of view of tax collecting local communities and the tax payers. Furthermore, the balance between the taxes paid from and to the local communities are examined. When examined from the point of view of the receiving local community the situation is studied separately for different kinds of real property. The tax flows are represented by the distribution of tax income by the home community of the property owners. The tax payers are examined separately according to their legal form. The tax flows are represented by the distribution of taxes by the community, where the real property is situated. Special attention is drawn to tax burden on real persons, directly and indirectly through taxes on living. Summarizing the tax flows of local taxes on real property between regions, the study shows that apart from a quite substantial tax flow from the great Helsinki area to the rest of Finland, most local taxes on real property move within the home-regions.  
 
Key words: Taxation of real property, local community economics