109. Kuntien prosessit ja kokemukset vanhusten palveluasumisen ja kotipalvelujen kilpailuttamisesta

LIISA KÄHKÖNEN. 2008. KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET  VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 109. 95 s. ISBN 978-952-5594-91-1 (NID), ISBN 978-952-5594-92-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF) 
 
Tiivistelmä: Puolessa kilpailutuksista sekä palveluasumisessa että tukipalveluissa sopimushinnat ovat kilpailuttamisen ansiosta laskeneet, mutta muutoin tulokset ovat vaihtelevia. Joissakin tapauksissa kilpailuttaminen on selvästi alentanut hintaa – huolimatta siitä minkälainen kunta, markkinatilanne tai palvelu on kyseessä. Joissakin tapauksissa hinta on kohonnut kilpailuttamisesta huolimatta. Oli myös paljon tapauksia, joissa reaalinen hinta vaihteli jonkin verran vuosittain tai joissa ei tapahtunut mitään olennaista muutosta.  
 
Puitesopimukset ja palvelusetelimalli näyttävät kasvattavan tarjousten määrää. Tuloksena on myös viitteitä siitä, että pitkillä yhteistyösuhteilla ja potentiaalisella kilpailulla voi olla kustannustason nousua hillitsevä vaikutus varsinkin pienillä paikkakunnilla.  Kilpailun uhalla on siis merkitystä. 
 
Avainsanat: Kilpailuttaminen, palveluasuminen, kotipalvelut. 
 
LIISA KÄHKÖNEN. 2008. PROCESSES AND EXPERIENCES OF COMPETITIVE TENDERING OF MUNICIPAL SHELTERED HOUSING AND HOME HELP SERVICES FOR ELDERLY IN 2000S IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 109. p 95. ISBN 978-952-5594-91-1 (NID), ISBN 978-952-5594-92-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF) 
 
Abstract: Although competitive tendering has led to lower contract prices in half of the cases (18 municipalities, 8 years and 10 different services), the results vary.  In some cases competitive tendering has distinctly reduced the price – regardless of the position or size of municipality, market situation or service in question. In 30 % of the cases prices raised somewhat. Also, the real prices varied yearly to some extent in lots of cases, or competitive tendering did not have any effect at all.  
 
Frame contracts and vouchers seem to gather more tenders than single tendering. Longterm co-operation and potential competition seem to restrain growth of cost level, at least in smaller localities. Consequently, threat of competition matters.

Key word: Competitive tendering, elderly services, sheltered housing, home help.