182. Kuluttajien valinnat ja biotalouden tuotteet

Haltia, E. ja Kniivilä, M. 2017. Kuluttajien valinnat ja biotalouden tuotteet. PTT Työpapereita 182. 43 s. 
 
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on identifioida biotalouteen liittyviä kuluttajaryhmiä, selvittää kuluttajien biotalouteen liittyviä näkemyksiä sekä arvioida, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien halukkuuteen ostaa biotaloutta tukevia tuotteita. Tutkimuksen mukaan suomalaisten asenteet ympäristöystävällisiä ja kotimaisia tuotteita kohtaan ovat kaikkiaan positiiviset. Asenteet eivät kuitenkaan näy ostopäätöksissä kuin osin. Keskeisiä tekijöitä ympäristöystävällisten tuotteiden valinnassa ovat hinta, helppo saatavuus ja totutut käyttäytymistavat. Kulutuskäyttäytymiseen voidaan haluttaessa vaikuttaa esimerkiksi verotuksen keinoin. Biotaloustuotteiden suosiminen julkisissa hankinnoissa voisi vaikuttaa yksittäisten kuluttajien valintoihin lisäämällä biotaloustuotteiden tunnettuutta. Lisäksi kuluttajien käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa käyttäytymistaloustieteeseen perustuvilla ns. nudge-menetelmillä. Tutkimuksen johtopäätökset perustuvat aiempaan kirjallisuuteen ja hankkeessa toteutettuun kyselytutkimukseen. 
 
Asiasanat: Biotalous, kuluttajat, ympäristöystävälliset tuotteet, käyttäytymiseen vaikuttaminen, nudge-menetelmät. 
 
Haltia, E. ja Kniivilä, M. 2017. Consumer choices and bio-based products. PTT Working Papers 182. 43 p. 
 
Abstract: The aim of this study is to identify consumer segments related to bio-based products, examine consumers’ attitudes towards bioeconomy, and determine the factors that have impact on the consumers’ willingness to buy bio-based products. According to the results, a considerable share of the Finnish consumers have positive attitudes towards pro-environmental and domestic products. These attitudes are, however, reflected only partly on the actual consumer choices. The key factors behind the pro-environmental choices are prices, availability and existing behavioral patterns. Taxation is one instrument to influence consumer behavior, as it may have impact on the relative prices. Preferring bio-based products in public procurement could increase the familiarity of these products. In addition, consumer behavior can be modified with so called nudging methods which are based on behavioral economics. The conclusions of this study are based on earlier literature and the survey conducted in the study. 
 
Key words: Bioeconomy, consumers, pro-environmental products, behaviour change, nudging