283. Kotieläintilojen investointiavustusten vaikuttavuuden arviointi

Tiivistelmä

Tässä selvityksessä tarkasteltiin Euroopan unionin osittain rahoittamien maatalouden investointiavustusten vaikuttavuutta Suomen kotieläintiloilla. Tarkastelun kohteena oli nautakarjatalous, sika- ja siipikarjatalous sekä lammas- ja vuohitalous. Tarkastelun aineistona oli Ruokaviraston rekisteritiedot vuosina 2007–2021 investointiavustusta saaneista tiloista, ja maatila-aineisto kaikista maataloustukia hakeneista tiloista. Lisäksi Ruokaviraston aineistoon yhdistettiin Tilastokeskuksen tuottamia avoimesti saatavilla olevia maatilan sijaintikuntaan liittyviä tietoja. Selvityksessä vertailtiin investointiavustusta hyödyntäneitä tiloja niihin, jotka eivät olleet hyödyntäneet investointiavustuksia. Vertailu tehtiin kuvailevan tilastollisen tarkastelun avulla. Lisäksi vertaistamismenetelmän (Propensity Score Matching) avulla analysoitiin investointiavustuksen vaikuttavuutta lypsykarjataloudessa. Selvityksen mukaan investointiavustus oli vaikuttanut positiivisesti kotieläintilojen jatkuvuuteen, tuotannon määrään ja pellon määrän kehitykseen. Tarkastelujakson aikana kotieläintilojen määrä kuitenkin väheni merkittävästi. Lisäksi voitiin havaita, että EU-rahoituskausien vaihdokset tuovat katkoksia ja viiveitä investointien toteuttamiseen rahoituskausien vaihdosten pitkittyessä.

Avainsanat: Investointiavustus, kotieläintila, rakennekehitys, lypsykarjatalous

Abstract

This study investigated the effectiveness of CAP Pillar II agricultural investment subsidies co-financed by the European Union on Finnish livestock farms, focusing on beef, pig, poultry, and sheep and goat farming. The data for the research were provided by the Finnish Food Authority, containing register information on all farms that applied for agricultural subsidies in 2007–2021. Additionally, the data were combined with openly available data related to the municipality where the farm is located. The study compared farms that had used the investment subsidy with those that had not, using descriptive statistical methods and the Propensity Score Matching method for dairy farming. Results showed that the investment subsidy positively impacted the continuity of livestock farms, the increase in livestock units, the volume of production, and the development of arable land. However, the number of livestock farms decreased significantly during the study period.

Keywords: Investment subsidy, structural change, livestock farm, dairy cattle