168. Koivukuidun tuonti ja sen markkinat Suomessa

TILLI, Tapio – TOIVONEN, Ritva – TOPPINEN, Anne. 2000. KOIVUKUIDUN TUONTI JA SEN MARKKINAT SUOMESSA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 168, 40 s. ISBN 952-5299-13-9, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan koivukuidun tuonnin ja kotimaan koivukuitupuumarkkinoiden välisiä yhteyksiä vuoden 1986 tammikuun ja vuoden 1998 elokuun välisenä aikana. Tutkimustulosten mukaan koivukuidun tuonti on muuttunut 1990-luvun kuluessa yhä selvemmin markkinavetoiseksi siten, että tuontimäärän yhteys tuontihintaan, kotimaan koivukuidun hintaan ja sellun vientihintaan on tullut selvemmin esille. Aikasarjojen regressioanalyysistä saadut tulokset viittaavat siihen, että vuosina 1994-1998 tuontikoivu on ennemminkin täydentänyt kuin korvannut teollisuuden puunhankinnassa kotimaan koivukuitua. Toimintaympäristön muutoksilla havaittiin olleen selvä vaikutus koivukuidun tuonnin ja kotimaisen koivukuidun markkinoiden väliseen yhteyteen. Riippuvuus oli kaikkein heikoin jaksolla 1986-1991, jolloin sekä kotimaan puumarkkinat että puun tuonti olivat hyvin säädeltyjä. Puun tuonnin vapautuminen ja kotimaan puumarkkinoita ohjaavien sopimusten väljeneminen 1990-luvulla voimistivat kotimaan markkinoiden ja tuontimarkkinoiden välistä yhteyttä. Koivukuitu eroaa hakkuumahdollisuuksien hyväksikäytön asteen ja markkinoiden suhteen muista puutavaralajeista. Siksi saatuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan muita puutavaralajeja.

Avainsanat: Puun tuonti, komplementti, substituutti, koivukuitu

Tapio TILLI, Ritva TOIVONEN, and Anne TOPPINEN. 2000. IMPORTS OF THE BIRCH PULPWOOD AND ITS CONNECTIONS WITH THE PULPWOOD MARKETS IN FINLAND Pellervo Economic Research Institute Reports No 168, 40 p. ISBN 952-5299-13-9, ISSN 1456-3215.

Abstract: The paper examines the relationships between import and the domestic market for birch pulpwood during January 1986 to August 1998. The results show that in the 1990s, the import of birch pulpwood has become more dependent on market forces. This means that dependence of the imported birch pulpwood on the import price, domestic birch pulpwood price and the export price of the chemical pulp came out more clearly. The results based on the regression analysis of time series suggest that in the period of 1994-1998, imported birch has been a complement rather than a substitute for the domestic birch pulpwood in forest industry wood delivering. Clear changes in the market enviroment have taken place during the 1990s, and this can be detected also from the relationships between the two pulpwood markets. There was practically no relationship between imports and the domestic market during the first research period 1986-1991 when both the domestic market and the import market were heavily regulated. In the 1990s wood import was liberalised and the stumpage price negotiations became looser. At same time the relationships between the import market and the domestic market became stronger. The results can not be generalised to the markets of other wood assortments, as the markets for birch pulpwood significantly differ from the markets of other wood assortments in Finland.

Key words: wood imports, birch pulpwood, market integration