24. Kiinteistövero kunnallistaloudessa – Kiinteistöveron veropohja, kuntien veropohja ja alueiden väliset tulonsiirrot. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen aineistokuvaus

MAX ARHIPPAINEN JA PERTTU PYYKKÖNEN. 1999.  KIINTEISTÖVERO KUNNALLISTALOUDESSA – Kiinteistöveron veropohja, kuntien veropohja ja alueiden väliset tulonsiirrot. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen aineistokuvaus. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 24. (Helsinki marraskuu 1999). 21 s. ISBN 952-5299-08-2 ISSN-1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Paineet kuntien veropohjan laajentamiseksi ovat lisääntyneet useasta syystä. Yhtenä keinona on nähty kiinteistöverotuksen kiristäminen ja kiinteistöveropohjan laajentaminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten eri tuotannontekijöiden, ja varsinkin eri kiinteän omaisuuden muotojen erilainen verotuskohtelu vaikuttaa alueellisesti. Tutkimuksessa selvitetään, miten kiinteistövero ja eri kiinteistömuotojen erilainen verotuskohtelu vaikuttavat kuntien veropohjaan, millaisia tulovirtoja alueiden välille syntyy, kun kiinteistövero määrätään sijaintiperiaatteella maksajan asuinpaikasta riippumatta, miten suuri vaikutus kiinteistöjen erilaisella verotuskohtelulla on näihin tulovirtoihin ja miten kiinteistöverotus suhtautuu tuotantovarallisuuteen kohdistuvaan muuhun verotukseen. Tässä työpaperissa kuvataan aineisto seikkaperäisesti. Aineisto on hankittu verohallituksen teettämillä erityisajoilla ja se jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittää perustiedot kuntataloudesta vuosilta 1993-1997. Toinen osa käsittää tiedot nykyisistä kiinteistöveroista vuodelta 1997 eriteltynä kiinteistöverolajeittain ja omistajaryhmittäin. Tiedot on koottu matriiseihin (455*452) siten, että toisella akselilla on kiinteistön omistajan kotikunta (tai -paikka) ja toisella kiinteistön sijaintikunta. Kolmas osa vastaa tekniseltä toteutukseltaan toisen osan tietoja nykyisistä kiinteistöveroista, mutta kattaa tiedot maa- ja metsätalouskiinteistöistä.

Avainsanat: Kiinteistövero, veropohja, kuntatalous 
 
MAX ARHIPPAINEN AND PERTTU PYYKKÖNEN. 1999. THE BASE OF THE TAXATION OF REAL PROPERTY, THE LOCAL COMMUNITY TAX BASE, AND INTERREGIONAL INCOME TRANSFERS. The aim of the study and description of the data. Pellervo Economic Research Institute Working Papers, No. 24. (Helsinki November 1999). 21 p. ISBN 952-5299-08-2 ISSN-1455-4623.

ABSTRACT: Pressures to broaden the tax base of the local communities in Finland have increased for many reasons. One option is to increase the tax rate in the local tax of real property, another to broaden of the corresponding tax base. The aim of this study is to examine, what regional effects a different tax-treatment of various factors of production, especially real property, have. More specifically, the study examines, how taxation of real property and differing tax-treatment of different types on real property affect local community tax base, what income flows emerge between regions when the tax of real property is determined according to location principle regardless of the residence of the tax-payer, how the different tax treatment of different types of real property affects these income flows and finally, the relationship between the local real property tax base and other forms of taxation of factors of production. This working paper describes in detail the unique data used in the study. The data set has been compiled by the National Tax Authority specifically for this study, and is divided in three parts. The first part contains the basic facts about the local community finances in years 1993-1997. The second part contains information about the present local real property taxes from 1997 classified by type of property tax and type of owner. The data is put together in matrices (455*452) with the home community of the owner of the real property on one axis and the location of the real property on the other. The third part is technically similar to the second, and contains information about real property used in agriculture and forestry.

Key words: Taxation of real property , tax base, local community economics