280. Keskisuurten elintarvikeyritysten kasvu ja kansainvälistyminen viennin näkökulmasta

Tiivistelmä

Selvityksen tavoitteena oli tarkastella keskisuurten elintarvikeyritysten viennin mahdollisuuksia, haasteita ja julkisen tuen roolia. Tarkastelu oli esiselvitystyyppinen. Aineistona hyödynnettiin tilatotietoa, yrityskyselyä sekä asiantuntija- ja yrityshaastatteluita. Keskisuuret elintarvikealan yritykset kattavat noin 5 prosenttia yrityskannasta, mutta työllistävät noin neljänneksen elintarvikealan yritysten työvoimasta. Selvityksen mukaan keskisuurten elintarvikeyritysten rooli ja potentiaali elintarvikeviennissä tulisi huomioida nykyistä tavoitteellisemmin. Viennin tavoitteellinen kasvu edellyttää yrityksiltä panostusta vientiosaamiseen lisäämiseen. Julkista tukea tulisi suunnata vastaamaan nykyistä paremmin keskisuurten yritysten tarpeita. Myös erilaisten vientiklustereiden ja -yhteistyömallien näkyvyyttä ja houkuttelevuutta tulisi lisätä. Tutkimusta tulisi suunnata vientiin ja kansainväliseen kasvuun liittyvien kasvupolkujen ja -mallien tunnistamiseen.
Asiasanat: Keskisuuret yritykset, elintarvikeala, elintarviketeollisuus, vienti, julkinen tuki

Abstract

The aim of the study was to examine the export opportunities, challenges and role of public support for medium-sized food companies. Statistical data, a company survey, and expert and company interviews were utilised as data. Medium-sized food companies account for about 5% of the companies in the sector and employ about a quarter of the workforce of food companies. According to the report, the role and potential of medium-sized food companies in food exports should be taken into account in a more goal-oriented manner than at present. The growth of exports requires companies to invest in increasing their export skills. Public support should better meet the needs of medium-sized enterprises. The visibility and attractiveness of different export clusters and cooperation models should also be increased. Research should be directed towards identifying growth paths and patterns related to exports and international growth.
Key words: Medium-sized firms, food sector, food industry, export, public sup-port