154. Käytönrajoitusten korvaamisesta yleiskaavoituksessa

UNGERN, Henrik. 1997. KÄYTÖNRAJOITUSTEN KORVAAMISESTA YLEISKAAVOITUKSESSA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 154. ISBN 951-8950-73-3, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan rakennuslain (370/58) mukaista lunastus- ja korvausvelvollisuutta, jota sovelletaan kaavoituksella toteutettaviin maankäytön rajoituksiin. Tavoitteena on selvittää julkisyhteisöön kohdistuvien lunastus- ja korvausvelvollisuussäännösten merkitystä sekä vaikutuksia. Luonnonsuojelu ja pyrkimys kestävään kehitykseen lisäävät maankäytön rajoittamisen tarvetta. Tällöin on tärkeää selvittää, miten korvaussäännökset toimivat käytännössä. Koska suurin osa rajoituksista toteutetaan yleiskaavalla, tarkastellaan tutkimuksessa pääasiassa yleiskaava-alueita. Korvauksen edellytykset täyttyvät, kun maanomistaja ei voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla ja/tai jos käytönrajoituksesta aiheutuu huomattavaa haittaa. Korvausvelvollisuuteen ei kuitenkaan ole toistaiseksi vedottu kovin usein yleiskaava-alueilla. Sen sijaan korvausvelvollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön. Kaavoittajan on otettava säännökset huomioon ja pyrittävä välttämään liiallisia rajoituksia kaavoja laatiessaan.

Avainsanat: Lunastus- ja korvausvelvollisuus, yleiskaava, kohtuullinen hyöty, huomattava haitta.

UNGERN, Henrik. 1997. Compensation of Land Use Restrictions in Master Plans. Reports and discussion papers no. 154, 200 s. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-73-3, ISSN 0357-7384.

ABSTRACT: The study examines compensation rules, which are applied in connection with the land use restrictions imposed by land use planning according to the Finnish Building Act. The goal of the study is to analyze the function of the compensation articles, which create for the authorities the liability to compensate for the planned restrictions. Nature conservation and pursuance of sustainable development increase the need for land use restrictions. In this situation it is important to analyze whether the compensation rules fulfil their purpose or not. As most of the restrictions are put into practice in master plans, the study focuses mainly on the master plan areas. The liability to compensate arises when the landowner is not entitled to make reasonable use of the land and/or the restriction causes considerable harm for the landowner. Though the compensation rules have been in force for many decades, they have not been often referred to in dispute cases in master plan areas. However, the liability has affected the contents of the masterplans, as the planning authorities must pay attention to the provisions and avoid excessive restrictions.

Key words: liability to compensate, master plan, reasonable benefit, considerable harm