231. Kaupunkilaisten suhde maaseutuun

Paula Horne – Anna-Kaisa Rämö – Pasi Holm – Ville Haltia. 2011. KAUPUNKILAISTEN SUHDE MAASEUTUUN. PTT raportteja 231.   46 s. ISBN 978-952-224-078-1 (painettu), ISBN 978-952-224-079-8 (pdf), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkasteltiin kaupunkilaisten suhdetta maaseutuun väestölle kohdistutun kyselytutkimuksen ja kaupunkilaisten metsästäjien ja metsänomistajien haastattelun valossa. Monissa kysymyksissä maaseudulla asuvien ja kaupunkilaisten toiveet maaseudun kehityksen suhteen eivät eronneet merkitsevästi. Kaupunkilaiset suhtautuvat tulosten mukaan maaseutuun pääosin hyvin myönteisesti. Koska usealla on lapsuuteen liittyviä muistoja maaseudusta, suhtautuminen on myös usein nostalgista, jopa romanttista. Maaseutuun liitetään yleisesti puhtaus, rauha ja luonto. Maaseudulla asuminen nähdään usein elämäntapakysymyksenä, jossa rankka työ ja työolot ovat itsestäänselvyyksiä, mutta vastapainona on vapaus ja luonnonläheisyys. Suuri osa haluaisi kuitenkin asua edes osittain maalla tai viettää vapaa-aikaansa maaseutuympäristössä. Maaseutupolitiikan tavoitteiden ytimenä on elinvoimaisen ja monipuolistuvan maaseudun kehittäminen. Tässä kaupunkilaisten äänestäjien ja päätöksentekijöiden mielikuvat ja suhtautuminen maaseutuun ovat avainasemassa.

Avainsanat: Mielikuvat, maaseutuympäristö, metsästäjät, metsänomistajat

Paula Horne – Anna-Kaisa Rämö – Pasi Holm – Ville Haltia. 2011. THE RELATION OF URBAN DWELLERS WITH RURAL AREAS. PTT Reports 231. p 46. ISBN 978-952-224-078-1 (printed), ISBN 978-952-224-079-8 (pdf), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (pdf).

Abstract: The study examined the relationship of urban dwellers to rural countryside. Empirical analysis was based on a survey study to the Finns in general, and on interviews with urban forest owners and hunters. The aspirations of urban and rural respondents on rural development did not differ significantly in many questions. According to the results, the urban dwellers have in general a very positive attitude towards rural environment. As many have childhood memories of countryside, attitudes are often nostalgic, even romantic. Purity, tranquillity and nature are often related to the rural environment. Living in the countryside is seen as a lifestyle, where hard work and working conditions are self evident, but in balance there is freedom and closeness to nature. Many would like to live at least partly in the countryside or spend leisure time there. The core of rural policy is development of vital and versatile countryside. In this the images and attitudes of urban voters and decision makers play a key role.

Key words: Images, rural environment, hunters, forest owners