205. Kansallisen pohjoisen tuen arviointi 2016-2020

Johanna Auer, Hanna Karikallio, Antti Miettinen, Toivo Muilu, Olli Voutilainen, Anja Yli-Viikari, Tapani Yrjölä, 2021 PTT Työpapereita 205, Kansallisen pohjoisen tuen arviointi 2016-2020

Tiivistelmä
Liittyessään Euroopan unioniin Suomi sai mahdollisuuden maksaa pitkäaikaista kansallista tukea, jonka tarkoituksena on varmistaa, että maataloutta pidetään yllä 62. leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevilla maatalousalueilla ja sen lähialueilla, joilla vallitsevat vastaavanlaiset maatalouden harjoittamisen erityisen vaikeaksi tekevät ilmasto-olosuhteet. Tässä raportissa arvioidaan pohjoisen tuen vaikuttavuutta Suomessa vuosina 2016–2020. Arvioinnin perustana ovat pohjoiselle tuelle liittymissopimuksen artiklassa 142 asetetut tavoitteet. Tilastotarkastelun perusteella tukijärjestelmä toimii tavoitteidensa mukaisesti. Maatalouden rakenteen ja tuotannon kannalta pohjoinen tuki on ollut säilyttävä ja rakennekehitystä hillitsevä. Alueelle tyypillinen tuotanto on säilynyt, vaikka alueittaisia eroja jonkin verran onkin. Tuotannon säilyminen näyttää haastavimmalta pohjoisimmilla tukialueilla (C3- ja C4-alueilla), joilla tila- ja tuotantomäärät ovat pienentyneet tarkasteluperiodilla enemmän kuin muilla alueilla niin kotieläintuotannossa kuin kasvituotannossakin. Pohjoisen tuen alueella korostuu aluetyyppinä harvaan asuttu maaseutu, jossa sosioekonominen kehitys on jo pitkään ollut heikompaa kuin muualla Suomessa. Ympäristön näkökulmasta pohjoinen tuki on osaltaan tasannut maataloustuotannon alueellista jakautumista ja siten vähentänyt tuotannon keskittymisestä johtuvia ympäristöhaittoja sekä mahdollistanut lähiruoan käyttöä ja kiertotalouteen liittyvien materiaalivirtojen tehokasta hyödyntämistä.

Asiasanat: Artikla 142, arviointi, pohjoinen tuki

Abstract
Long-term support for farms located in Central and Northern Finland (support regions C1–C4) is paid in accordance with Article 142 of Finland’s Act of Accession to the European Union (EU). This report evaluates the impacts of Northern support scheme in Finland in 2016–2020. The base of the evaluation is the targets appointed in Article 142 of Finland’s Act of Accession to the EU. According to statistics, Northern support scheme acts in accordance with its basic targets. In terms of agricultural structure and production, northern support has been maintained and restrained in structural development. Typical production for the region has been preserved, although there are some regional differences. The maintenance of production seems to be most challenging in the northernmost support regions (C3 and C4) where farm and production volumes have decreased more than in other areas during the reference period, both in livestock and crop production. Socioeconomic development in the northern support region has been weaker than elsewhere in Finland, mostly due to the dominance of the sparsely populated rural areas in the region. From an environmental point of view, northern support has helped to even out the regional distribution of agricultural production, thus reducing the adverse environmental impacts caused by the concentration of production, and enabling the consumption of local food and the efficient use of material flows related to the circular economy.

Key words: article 142, evaluation, northern support