176. Kansallisen pohjoisen tuen arviointi 2011-2015

Toikkanen, H., Karikallio, H., Arovuori, K. ja Yrjölä, T. 2016. Kansallisen pohjoisen tuen arviointi 2011-2015. PTT työpapereita 176. 50 s. ISBN 978-952-224-183-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Liittyessään Euroopan yhteisöön Suomi sai mahdollisuuden maksaa pitkäaikaista kansallista tukea sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä 62. leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevilla maatalousalueilla ja sen lähialueilla, joilla vallitsevat vastaavanlaiset maatalouden harjoittamisen erityisen vaikeaksi tekevät ilmasto-olosuhteet. Tässä raportissa arvioidaan pohjoisen tuen vaikuttavuutta Suomessa vuosina 2011-2015. Arvioinnin perustana ovat pohjoiselle tuelle liittymissopimuksen artiklassa 142 asetetut tavoitteet. Tilastotarkastelun ja ekonometrisen analyysin perusteella tukijärjestelmä toimii tavoitteidensa mukaisesti. Pohjoiseen tukeen oikeutetun alueen maatalouden kehitys ei eroa eteläisen tukialueen kehityksestä eikä koko maan keskimääräisestä kehityksestä. Maatalouden rakenteen ja tuotannon kannalta pohjoinen tuki vaikuttaa säilyttävästi ja rakennekehitystä hillitsevästi. Tukijärjestelmä tasoittaa yleisestä talouden ja rakenteen kehityksestä maatalouteen aiheutuvia vaikutuksia. Pohjoisella tuella on merkittävä vaikutus C-alueen tulosmuodotukseen. Pohjoinen tuki säilyttää monipuolista tuotantorakennetta, jolla on positiivinen vaikutus maaseutumaiseman ja viljelyn monimuotoisuuteen.

Asiasanat: Artikla 142, arviointi, pohjoinen tuki   
 
Toikkanen, H., Karikallio, H., Arovuori, K. and Yrjölä, T. 2016. Evaluation of the 2011-2015 Northern support scheme in Finland. PTT Working Papers 176. 50 p. ISBN 978-952-224-183-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Long-term support for farms located in Central and Northern Finland (support regions C1-C4) is paid in accordance with Article 142 of Finland’s Act of Accession to the EU. This report evaluates the impacts of Northern support scheme in Finland in 2011-2015. The base of the evaluation is the targets which are appointed in Article 142 of Finland’s Act of Accession to the EU. According to statistical and econometric analysis Northern support scheme acts in accordance with its basic targets. Agricultural development in areas eligible to Northern support do not differ from the development of Southern areas neither the average development. Northern support constrains structural development of agricultural production. Furthermore, it maintains agricultural production in northern areas. Support scheme equalize the effects of general economy and structural development which are reflected in agriculture. The northern support has an important role in income generation in C-area. In addition, support scheme maintains the diversity of production structure which has a positive impact on rural landscape and the diversity of farming.

Key words: article 142, evaluation, northern support