158. Kansainvälistymisen vaikutus suomalaisten elintarvike­yritysten strategioihin

LAAKSONEN, Kalle. 1998 KANSAINVÄLISTYMISEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN ELINTARVIKEYRITYSTEN STRATEGIOIHIN Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 158. ISBN 951-8950-84-9, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä:Tutkimuksessa on selvitetty elintarvikeyritysten näkemyksiä ja strategisia lähtökohtia markkinoiden kansainvälistyessä. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltavina oli 25 elintarvikeyritysten johtohenkilöä ja 5 muuta alan asiantuntijaa. Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta kiristyvä kansainvälinen kilpailu kohdataan jo kotimarkkinoilla ja on todennäköistä, että elintarvikkeiden tuonnin osuus kotimaisesta kulutuksesta aikaa myöten nousee. Vienti ja etabloituminen kansainvälisille markkinoille kuuluu näin ollen yhä useamman elintarvikeyrityksen strategiaan. Keskeistä on oikean kansainvälistymisstrategian valinta. Strategiassa ovat avainasemassa kohdemarkkinoiden tuntemus sekä tuotteet. Suomalaisille elintarvikeyrityksille ovat tärkeitä erityisesti lähialueet, Ruotsi, Baltia ja Venäjä. Tuotteissa pyritään luomaan huippuosaamista vaativia erikoistuotteita, esimerkiksi ns. funktionaalisia elintarvikkeita. Markkinoillepääsy edellyttää hyvää markkinatuntemusta, mikä puolestaan vaatii sekä onnistunutta jakelukanavan hankintaa että usein myös etabloitumista paikalliseen tuotantoon ulkomailla.

Avainsanat: Elintarvikeyritysten kansainvälistyminen, kansainvälistymisstrategia

LAAKSONEN, Kalle. 1998. IMPACT OF THE INTERNATIONALISATION PROCESS ON STRATEGIES OF THE FINNISH FOOD INDUSTRY FIRMS. Reports and Discussion Papers No. 158 (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland) ISBN 951-8950-84-9, ISSN 0357-7384.

Abstract: This report analyses the views and strategic premisies of Finnish food industry firms in globalizing markets. The study is based on interviews of 25 persons in leading positions of food industry companies and 5 other experts of the food industry. Due to Finland’s membership of the European Union, Finnish firms are facing increased competition in the domestic market. The share of imported food in domestic consumption is very likely to increase over time. Hence, exports and foreign direct investments in the international markets are more often than before parts of the strategies of food industry firms. It is very important to choose the globalisation strategy right. The key factors of the strategy are the good knowledge of market as well as the quality of products. Especially the neighbouring regions i.e. Sweden, the Baltic area and Russia are important to the Finnish food industry. Regarding the products, the goal is to create high-tech products, for example so-called functional food products. The succesful access to the foreign markets requires good knowledge of the market which in turn requires both success in choosing the distribution channel and often also production in a foreign country.

Key words: Internationalisation of food industry firms, internationalisation strategy