247. Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen

Hietala, J., Alhola, K., Horne, P., Karvosenoja, N., Kauppi, S., Kosenius, A-K., Paunu, V-V., Seppälä, J. 2014. KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. PTT raportteja 247. 160 s. ISBN 978-952-224-154-2 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tässä työssä selvitettiin kaivoshankkeiden vaikutuksia matkailualalle ja luontomatkailijoiden määrään, ilma- ja vesistöpäästöjen vaikutuksia, vaikutuksia hiilinieluun, metsien kasvuun, liikenteen onnettomuuskustannuksiin sekä palkka- ja verotuloihin. Näkemykset matkailu- ja kaivoselinkeinon yhteensovittamisesta vaihtelivat kannatuksen ja vastustamisen välillä. Kuusamossa kaivoshankkeen arvioidut vähennysvaikutukset matkailualan työllisyyteen ja palkkoihin ovat noin kaivoshankkeen työllisyyden ja palkkojen luokkaa. Kotimaisten luontomatkailijoiden määrän Kuusamossa arvioidaan laskevan noin puoleen suunnitellun kaivoshankkeen toteutumisen myötä. Suurimmassa osassa tarkastelluista kaivoksista hiilidioksidipäästöt muodostivat pääosan kustannuksista. Puhdistuskustannusten kautta arvioitu vesistöpäästöjen haitan suuruusluokka kuvaa kustannuksia, joihin ympäristöön vaikuttavan toimialan on syytä varautua. Loma-asuntojen arvo lähialueella voi laskea, jos kaivostoiminnasta aiheutuu haittaa. Kaivoksen pitkä toiminta-aika voi nostaa palkkatulot miljardeihin euroihin. Asiasanat: Kaivostoiminta, taloudelliset hyödyt, ympäristöhaitat, matkailu, haittojen arvottaminen

Hietala, J., Alhola, K., Horne, P., Karvosenoja, N., Kauppi, S., Kosenius, A-K., Paunu, V-V., Seppälä, J. 2014. VALUATION OF ECONOMIC BENEFITS AND ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES OF MINING. PTT Reports 247. 160 p.

Abstract: This work studied the effects of mining projects in tourism and naturebased tourist flows, impact of air and water emissions, the impact on carbon sink, forest growth, traffic accident costs as well as wages and tax revenues. Views on reconciliation of economic activities ranged from support to opposition of the mine. Kuusamo’s mining project and the estimated negative impact on tourism industry employment and wages are at about the same level as the mining project’s employment and wages. The number of annual visits of domestic naturebased tourists in Kuusamo is expected to fall to about half in case the mining plans are implemented. In most of the mines examined carbon dioxide emissions accounted for a large portion of the estimated costs. The proxy for water-related damages, cleaning costs, reflect the magnitude of costs that the industry affecting the environment should be prepared for. The property value of second homes close to the mine may decrease if the mine causes harm. A mine's long running time can raise the wage income to billions of euros. Key words: mining projects, economic benefits, environmental damages, tourism, damage valuation