138. Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristö- ja hyvinvointivaikutusten arvottaminen

Emmi Haltia – Pasi Holm – Kaisa Hämäläinen. 2012. KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖ- JA HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN ARVOTTAMINEN. PTT työpapereita 138. 61 s. ISBN 978-952-224-108-5 (painettu), ISSN 1455-4623 (painettu), ISBN 978-952-224-106-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Selvityksessä on arvioitu merkittävimpien kaivoshankkeiden alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten sekä ympäristövaikutusten taloudellista arvoa mahdollisimman laajasti. Tarkasteltujen yhdeksän kaivoshankkeen (jotka ovat aloittaneet tai aloittavat toimintansa vuoden 2009 jälkeen) taloudelliset, koko elinkaaren aikaiset hyödyt ovat lähes viisi miljardia euroa. Kaivostoiminnasta syntyy taloudellisten hyötyjen lisäksi ympäristöhaittoja, jotka aiheuttavat kustannuksia ja hyvinvoinnin menetyksiä. Näitä ulkoisvaikutuksia ovat esimerkiksi melu- ja hajuhaitat, haitalliset päästöt veteen ja ilmaan sekä ekosysteemien tuhoutuminen tai niiden toiminnan häiriintyminen. Tässä selvityksessä ympäristöhaittojen rahallinen arvottaminen on pystytty tekemään vain osalle ympäristövaikutuksista puutteellisten taustatietojen vuoksi. Tästä huolimatta tulokset tukevat käsitystä, että kaivostoiminnan kansantaloudellinen hyöty on selvästi aiheutettuja haitallisia ulkoisvaikutuksia suurempi edellyttäen, että kaivostoiminnan ympäristöhaitta saadaan pysymään ympäristövaikutusarviointi- ja lupamenettelyissä ennalta arvioitujen seurausten rajoissa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että yksittäisten kaivosten lähialueen ihmisten kokema haitta voi olla hyvinkin merkittävä ja yksittäiset hankkeet paikallisine erityispiirteineen ovat hyvin erilaisia hyöty-haitta-analyysin näkökulmasta. Lisäksi ennakoimattomat ympäristövahingot voivat muuttaa hyötyjen ja haittojen suhdetta olennaisesti.

Asiasanat: kaivostoiminta, taloudelliset hyödyt, ympäristöhaitat, haittojen arvottaminen 
 
Emmi Haltia – Pasi Holm – Kaisa Hämäläinen. VALUATION OF ECONOMIC BENEFITS, ENVIRONMENTAL IMPACTS AND EFFECTS ON WELLBEING THAT RESULT FROM MINING ACTIVITIES. PTT Working Papers 138. p. 61 ISBN 978-952-224-108-5 (painettu), ISSN 1455-4623 (painettu), ISBN 978-952-224-106-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract:  This study has assessed, as widely as possibly, the economic value of the regional and national economy impacts, and of environmental impacts of the most important mining projects. The economic benefits accrued during the whole lifecycle of the nine mining projects (which started or will start their operations after 2009) under examination are close to five billion euros. In addition to economic benefits, mining activities create adverse environmental effects which cause costs and loss of wellbeing. These external impacts include noise disturbances and odour nuisances, harmful emissions to water and air, as well as destruction and disturbance of ecosystems. Due to lack of background information, this study has been able to carry out a monetary valuation of environmental damage only for some of the environmental impacts. The result, however, supports the idea that the benefits of the mining activities to the national economy are clearly greater than their adverse external impacts, supposing that the environmental damage due to mining operations can be kept within the limits of the pre-estimated consequences in the environmental impact assessment and permit procedures. This, however, doesn't change the fact that the adverse effect experienced by a person living in a neighbourhood of a particular mine can be quite significant and that, from the viewpoint of a cost-benefit analysis, individual projects with their local characteristics are quite different. In addition, unforeseen environmental damage can substantially change the ratio between benefits and adverse effects.

Key words: mining projects, economic benefits, environmental damages, damage valuation