278. Julkisten yritystukien vaikuttavuus keskisuurille yrityksille

Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitettiin Business Finlandin myöntämien tukien vaikuttavuutta keskisuurille yrityksille 1-5 vuotta tuen saamisen jälkeen. Yritystukien vaikuttavuutta on arvioitu erikseen tuen tyypin mukaan: suora tuki tai laina sisältäen lainat ja pääomalainat. Vaikuttavuuden tarkastelemiseen käytettiin useita eri lopputulemamuuttujia, kuten yritysten liikevaihtoa, henkilöstön määrää, tuottavuutta, tavara- ja palveluviennin osuutta liikevaihdosta sekä tavara- ja palveluviennin määrää. Tietolähteitä olivat pääasiassa Tilastokeskuksen yritystason rekisteriaineistot. Keskisuuret yritykset määriteltiin EU:n yrityskokoluokittelua hyödyntäen eli perustuen henkilöstömäärään ja vuotuiseen liikevaihtoon tai taseeseen.

Business Finlandin tukea vuosina 2005-2017 saaneille keskisuurille yrityksille poimittiin kaltaistamismenetelmällä mahdollisimman samankaltaiset verrokkiyritykset, jotka eivät olleet saaneet Business Finlandin tukea tarkasteluvuotta edeltävän viiden vuoden aikana. Tulokset Business Finlandin tuen vaikuttavuuden osalta ovat melko vaihtelevia. Ne antavat kuitenkin viitteitä siitä, että suorien tukien avulla on mahdollisesti edistetty keskisuurten yritysten kansainvälistymistä, ja erityisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla.

Selkeimmät vaikutukset suoralla tuella havaittiin olevan keskisuurten yritysten tavaravientiin sekä tavara- ja palveluviennin osuuteen liikevaihdosta. Lainat ja pääomalainat sen sijaan vaikuttavat eri lopputulemiin kuin suorat tuet, ja selkeimmin keskisuurten yritysten tuottavuuteen. Tuottavuuden osalta myönteiset vaikutukset koskettivat useampaa toimialaa, vaikkakin vasta useamman vuoden viiveellä. On syytä huomioida, että kaltaistamisessa emme ole huomioineet tuen tyyppiä, joten erot tuloksissa voivat osittain johtua yritysten valikoitumisesta eri tukimuodoille.

Asiasanat: keskisuuret yritykset, yritystuki, vaikuttavuus