92. Julkisen palvelutuotannon kilpailuttaminen taloudellisesta näkökulmasta – Katsaus kansainvälisiin kokemuksiin

SOPPI, Petri – VOLK, Raija. 2007. JULKISEN PALVELUTUOTANNON KILPAILUTTAMINEN TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA – KATSAUS KANSAINVÄLISIIN KOKEMUKSIIN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 92. 23 s. ISBN 978-952-5594-46-7 (NID), ISBN 978-952-5594-47-5 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
Tiivistelmä: Tässä työssä luodaan katsaus julkisten palvelujen ulkoistamista ja kilpailuttamista koskevaan empiiriseen tutkimukseen. Valtaosassa tutkimuksia on raportoitu, että kilpailuttamisesta on saavutettu selvästi kustannussäästöjä. Kustannusten aleneminen vaihtelee tapauksittain ja aloittain, mutta teknisissä tukitoiminnoissa voidaan päästä keskimäärin 20 prosentin suuruisiin kustannusten alenemisiin ja palveluissa selvästi pienempiin, keskimäärin alle 10 prosentin säästöihin. Osassa tutkimuksia on selvitetty myös syitä tehokkuuden kasvamiseen. Toimintojen uudelleen organisointi näyttää olevan tärkeä selittäjä. Kilpailuttamisen pitkän aikavälin vaikutuksista on vain vähän tutkimustuloksia, mutta jotkut tulokset viittaavat siihen, että jo kilpailun uhka riittää saamaan aikaan kustannussäästöjä. Ulkoistamisen vaikutukset palvelutuotannon laatuun ja työllisyyteen tai työehtoihin ovat vaihtelevia. Vaikka yksittäisissä tapauksissa laadun ja työolojen heikkeneminen on mahdollista, valtaosa tutkimuksista saa tulokseksi sen, että aiempi laatu voidaan säilyttää.

Avainsanat: Kilpailuttaminen, julkisen tuotannon ulkoistaminen. 
 
SOPPI, Petri – VOLK, Raija. 2007. ECONOMIC ASPECT OF COMPETITIVE TENDERING OF PUBLICLY FUNDED SERVICES – A REVIEW OF CASES WORLD-WIDE. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 92. 23 s. ISBN 978-952-5594-46-7 (NID), ISBN 978-952-5594-47-5 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
Abstract: This paper reviews existing empirical work on contracting-out publicly funded services. According to the most studies cost savings are obtained through competitive tendering.  Savings vary across cases and branches. On the average estimated savings have been in technical services around 20 per cent, and around 10 per cent or less in other services. Some studies examine also the sources of the increased efficiency. Reorganisation of the production seems to be one important reason. There are only few studies on the long term effects of contracting-out, but some results indicate that already the threat of competition causes cost savings.   The effects of contracting on quality of services and on employment or working conditions are unambiguous.  The majority of empirical studies indicate that a given quality can be provided without weakening the quality or working conditions. In individual cases, however,  contracting may result in declining quality or working conditions.

Key words: Competitive tendering, contracting out public services