75. Itämeren alueen ja Venäjän metsäsektorin kehitysskenaariot vuoteen 2010 mennessä

TAPIO TILLI. 2004. ITÄMEREN ALUEEN JA VENÄJÄN METSÄSEKTORIN KEHITYSSKENAARIOT VUOTEEN 2010 MENNESSÄ. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 75. 59 s. ISBN 952-5299-94-5 (PAP), ISBN 952-529995-3 (PDF), ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan Itämeren alueen maiden metsäsektoreiden mahdollisia kehityskulkuja vuoteen 2010 mennessä. Perusskenaarion lisäksi laaditaan kolme vaihtoehtoista skenaariota, joissa Venäjän kehitys poikkeaa perusskenaariossa oletetusta kehityksestä. Erityisesti arvioidaan, miten Suomen metsäsektori menestyisi eri kehitysvaihtoehtojen toteutuessa. Perusskenaarion laadinnassa käytetään lähtökohtana FAO:n ennusteita Euroopan alueen maiden metsäteollisuustuotteiden kulutuksen ja tuotannon kehityksestä. Perusskenaariossa sahatavaratuotannon arvioidaan kasvavan voimakkaasti Venäjällä. Kulutuksen kasvu syö kuitenkin valtaosan tuotannon kasvusta ja sahatavaran vienti Venäjältä Euroopan markkinoille kasvaa maltillisesti. Kilpailu Euroopan sahatavaramarkkinoilla kiristyy, mutta sen ei oleteta kääntävän Suomen sahatavaratuotantoa laskuun. Suomen sahatavaratuotannon arvioidaan kääntyvän laskuun, mikäli Venäjän sahatavaran kulutus ei lisäänny perusskenaariossa arvioidulla tavalla tai puun tuonti Venäjältä supistuu huomattavasti. Paperin ja kartongin tuotannon oletetaan jatkavan kasvuaan Suomessa kaikissa skenaarioissa. Suomalaiselle yksityismetsänomistajalle perusskenaariossa esitetyn kehityksen toteutuminen ei merkitse dramaattista muutosta nykyiseen. Vaihtoehtoisten skenaarioiden toteutuminen alentaisi tukin kysyntää Suomessa ja kääntäisi tukin hinnan ja metsätalouden kannattavuuden laskuun.

Avainsanat: Venäjä, puumarkkinat, puuvarat, metsäsektori, metsäteollisuus, Suomi 
 
TAPIO TILLI. 2004. FOREST SECTOR SCENARIOS IN THE BALTIC SEA AREA AND RUSSIA TILL 2010. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No 75. 59 p. ISBN 952-5299-94-5 (PAP), ISBN 952-5299-95-3 (PDF), ISSN 1455 4623

ABSTRACT: This study deals with possible development courses of the forest sector in the Baltic Sea area till the year 2010. In addition to the basic scenario, three alternative scenarios are made so that the development in Russia differs from the basic scenario. Special focus is on impacts of the different scenarios on the Finnish forest sector. The basic scenario is based on FAO forecasts of forest products consumption and production in European countries.   In the basic scenario sawnwood production in Russia is assumed to grow strongly. The consumption of sawnwood also grows strongly, and the Russian sawnwood export develops moderately. The competition in European sawnwood markets gets keener but it hardly turns the sawnwood production downwards in Finland. The sawnwood production in Finland turns downwards if the consumption of sawnwood in Russia not increase as in the basic scenario is assumed, or the import of wood from Russia reduces. In all scenarios, the production of paper and paperboard is supposed to grow in Finland.   To the Finnish non-industrial private forest owner the realization of the basic scenario does not mean any dramatic changes from the present situation. The realization of alternative scenarios would decrease demand of sawnlogs in Finland and turn the the price of sawnlogs and profitability of forest ownership downwards in Finland.

Key words: Russia, roundwood markets, forest resources, forest industry, Finland