102. Intellectual capital and productivity: Identification and measurement of the relationship at company-level

ANTTI LÖNNQVIST. 2007. INTELLECTUAL CAPITAL AND PRODUCTIVITY: IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF THE RELATIONSHIP AT COMPANYLEVEL. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 102. 28 s. ISBN 978-9525594-74-4 (NID), ISBN 978-952-5594-75-1 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

Tiivistelmä: Yrityksen aineeton pääoman koostuu erilaisista ei-fyysisistä arvonlähteistä, kuten henkilöstön osaamisesta, sidosryhmäsuhteista ja patenteista. Tämä työpaperi tarkastelee aineettoman pääoman suhdetta tuottavuuteen yritystasolla. Artikkeli perustuu käsitteelliseen tarkasteluun, jolla pyritään ymmärtämään mainittua suhdetta, ja kahteen tilastolliseen tutkimukseen, joilla pyritään kuvaamaan sitä empiirisesti. Empiirinen tarkastelu perustuu noin 20.000 suomalaisen yrityksen tilinpäätöstietojen analysointiin vuosina 2001–2003. Tutkimuksissa tarkastellaan aineettoman pääoman mittareiden ja tuottavuusmittareiden välisiä yhteyksiä. Käsitteellisen tarkastelun tuloksena aineettoman pääoman ja tuottavuuden välinen yhteys näyttää monimutkaiselta ja tapauskohtaiselta. Suurin ongelma ilmiön empiirisessä tarkastelussa on aineettoman pääoman mittareiden puuttuminen. Valideja ja vertailukelpoisia mittareita ei ole saatavilla, ja aineettoman pääoman tapauskohtaisesta luonteesta johtuen geneeristen ja samalla relevanttien mittareiden luominen näyttää jatkossakin hyvin haastavalta. Vaikka yrityksen aineettoman pääoman ja tuottavuuden välisen vahvan yhteyden olemassaolo näyttää hyvin todennäköiseltä, sitä on hankala todentaa empiirisesti. Myös tämän artikkelin tarkasteluissa yhteys jäi osin epäselväksi. Eräs havainto onkin, että voi olla järkevämpää tarkastella erikseen aineettoman pääoman osa-tekijöiden ja tuottavuuden suhteita sen sijaan että yritetään osoittaa koko aineettoman pääoman yleispätevää yhteyttä tuottavuuteen.

Avainsanat: aineeton pääoma, johtaminen, kannattavuus, mittaaminen, tuottavuus  
 
ANTTI LÖNNQVIST. 2007. INTELLECTUAL CAPITAL AND PRODUCTIVITY: IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF THE RELATIONSHIP AT COMPANYLEVEL. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 102. p 28. ISBN 978-9525594-74-4 (NID), ISBN 978-952-5594-75-1 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF) 

Abstract: A company’s intellectual capital consists of a set of various non-physical sources of value, such as employee competencies, stakeholder relationships and patents. This paper examines the relationship between intellectual capital and productivity at company-level. It is based on a conceptual study aiming to understand the relationship as well as two statistical studies aiming to describe it empirically. The empirical examination is based on information gathered from the financial statements of Finnish companies between 2001 and 2003. Altogether around 20.000 companies are included in the analysis, in which the results of intellectual capital measures and productivity measures are examined. The conceptual study suggests that the company-level relationship between IC and productivity is a complex and case-specific phenomenon. The biggest problems in studying the relationship are related to IC measurement. Valid and comparable IC measures are missing, and due to the case-specific nature of IC, measures that would be generic and still relevant in different companies may be very difficult to create. Although it seems most probable that there is a strong relationship between IC and productivity it is difficult to ascertain the relationship empirically. Also in this paper, the empirical relationship was not clearly shown. However, instead of discussing about the generic relationship between IC and productivity it might be more useful to focus on various interrelated relationships between different IC-factors and productivity.

Keywords: intellectual capital, management, measurement, productivity, profitability