201. Implications of export subsidy removal for the Finnish and EU dairy sectors

MERI VIROLAINEN – PANU KALLIO – PHILIP ABBOTT. 2006. IMPLICATIONS OF EXPORT SUBSIDY REMOVAL FOR THE FINNISH AND EU DAIRY SECTORS. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 201. 111 p. ISBN 978-952-5594-34-3 (NID), ISBN 978-952-5594-35-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: This research sought to answer, how EU and the Finnish dairy sectors would be affected by the removal of export subsidies. The research questions were addressed by applying an Armington-based partial equilibrium optimisation model. An Armington partial equilibrium trade flow model was applied instead of a general equilibrium model in order to bring more detailed sectoral information into the analysis, and to more realistically capture the policy instruments of the CAP. The study results can be summarised as follows. First, global dairy trade is likely to decline by 13% as a result of export subsidy removal. This is due to significant rise in import prices in rest of the world group and in Russia. Second, export subsidy removal would especially stimulate net exporting countries (Australia, Canada, New Zealand) and the new EU-countries dairy export. Third, the old EU member countries, Finland and the US, in this rank order, would be the main losers in terms of export volume changes. Finland’s dairy exports would decline by fifth both in value and volume terms. Fourth, production and the producer price of raw milk would decline by approximately 4% in Finland, which would result from reduced dairy export. In this respect, export subsidy removal would most significantly affect Finland. Raw milk production and producer prices would decrease by approximately 2% in rest of the EU. The study results suggest that export subsidy removal would have relatively small affect on milk producer prices, but implications on agricultural trade are quite significant compared to other studies.

Key words: Dairy sector, export subsidies, Finland, EU. 
 
MERI VIROLAINEN – PANU KALLIO – PHILIP ABBOTT. 2006. VIENTITUKIEN POISTON VAIKUTUKSET SUOMEN JA EU:N MAITOSEKTORILLE. Pellervon taloudellisen tutkimus-laitoksen raportteja nro 201. 111 s.

Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vientitukien poistamisen vaikutuksia EU:n ja Suomen maitosektorille. Tätä tarkoitusta varten rakennettiin Armington –tyyppinen kaupan osittaistasapainomalli. Armington kauppamallia käytettiin yleistasapainomallin sijaan, jotta maitosektoria pystyttiin mallittamaan yksityiskohtaisemmin, ja että EU:n maatalouspolitiikan instrumentit saadaan mallitettua melko realistisesti. Tutkimuksessa käytetyn mallin tulokset voidaan tiivistää seuraavasti. Maitotuotteiden maailmankauppa vähentyisi vientituen poiston myötä noin 13 %. Eniten alentuisi etenkin voin kauppa. Mallin kahden tärkeimmän tuojan (Venäjä ja muu maailma) tuonti alentuisi noin 13 %. Tämä johtui tuontihintojen kohoamisesta. Toinen merkittävä tulos oli, että vientitukien poistamisen seurauksena nettovientimaat (Uusi Seelanti, Australia ja Kanada) ja EU:n uudet jäsenmaat hyötyisivät selvästi, lisäten markkinaosuuksiaan maitotuotteiden maailmanmarkkinoilla. Vientitukien poistaminen alentaisi eniten vanhojen EU-maiden, Suomen ja USA:n maitotuotteiden vientiä. Näin ollen nämä maat myös menettäisivät eniten maitotuotteiden kaupan maailmanmarkkinaosuuksia. Suomen maitotuotteiden viennin määrä sekä arvo alentuisivat noin viidenneksellä. Tämä oli tutkimuksen kolmas keskeinen tulos. Neljäs merkittävin tulos oli, että vientitukien poiston vaikutukset olisivat selvästi suurimmat Suomen maitosektorille, jossa sekä tilityshinta että maidontuotanto alentuisivat noin 4 %. Myös muissa vanhoissa EU-maissa tilityshinta ja maidontuotanto vähentyisivät hieman, noin pari prosenttia. Tutkimuksen mukaan vientitukien poistolla olisi suhteellisen vähän vaikutusta maidon tuottajahintoihin, mutta implikaatiot maitotuotteiden kauppaan olisivat melko suuria muihin tutkimuksiin verrattuna.

Avainsanat: Maitosektori, vientituet, Suomi, EU.