85. Implications of changes in the Russian agro-food sector and effects of Russia’s membership of the WTO on Finland

MERI VIROLAINEN. 2006. IMPLICATIONS OF CHANGES IN THE RUSSIAN AGRO-FOOD SECTOR AND EFFECTS OF RUSSIA’S MEMBERSHIP OF THE WTO ON FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 85. 58 pp. ISBN 952-5594-30-0 (NID), ISBN 952-5594-31-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract. For Finnish agricultural and food exports, Russia is by far the most important destination. Nearly 20% of Finnish food exports go to Russia. Russia attracts interest nowadays not only as a destination for food exports, but also as a possible target for foreign direct investments. In the interviewees conducted for this study, the Finnish food companies considered that the share of local production will increase in Russia in the future, but the firms seemed to have rather diverse picture of the Russian investment climate. Those firms with little experience had more negative attitudes towards the Russia food markets. There were some main obstacles behind the negative investment decisions like mature markets, lack of raw material, problems in infrastructure etc., but then, lower costs, growing market prospects and good profits were seen as an advantage. Russian agrarian trade policy has been characterised by growing protectionism during past couple of years. The aim of certain import restrictions was to reduce the amount of foreign food coming into the Russian market, in an attempt to improve domestic production and move towards a greater self-sufficiency rating. Russia’s market access system can be simply characterised by the following idea: Russia’s tariffs are relatively low, but customs procedures may be long and unpredictable, constituting a significant import barrier. According to the interviewed Finnish food companies, the unpredictability of Russian customs procedures and time-consuming bureaucracy are nowadays the biggest problems in the market access system. The forthcoming Russia’s WTO accession is expected to enhance openness, transparency and predictability in Russian trade policy. Most of the interviewees estimated that WTO accession will probably have some positive effects, but the Finnish firms relied more on their own knowledge, for example concerning market access operations, than on the WTO agreement.

Keywords: Russia, agro-food sector, investments, market access 
 
MERI VIROLAINEN. 2006. VENÄJÄN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORIN MUUTOSTEN JA TULEVAN WTO -JÄSENYYDEN VAIKU-TUKSET SUOMEEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 85, 58 s. ISBN 9525594-30-0 (NID), ISBN 952-5594-31-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä. Venäjä on tällä hetkellä Suomen tärkein elintarvikkeiden vientikohde, sinne viedään lähes 20 % koko viennistä. Venäjä kiinnostaa suomalaisia elintarvikeyrityksiä yhä enemmän myös sijoituskohteena, eikä vain viennin kohdemaana. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia elintarvikeyrityksiä ja heidän näkemyksiään investointimahdollisuuksista Venäjällä. Tutkimuksessa selvisi, että yritykset uskovat kotimaisen tuotannon lisääntyvän Venäjällä tulevaisuudessa, mutta yritysten näkemykset investoinneista poikkesivat toisistaan. Yritykset, joilla oli vähän kokemusta Venäjän markkinoista, suhtautuivat penseämmin Venäjän markkinoihin. Yritykset näkivät Venäjälle investoinneissa tiettyjä ongelmia, kuten kypsä markkinatilanne, raaka-aineiden puute ja ongelmat infrastruktuurissa. Toisaalta alhaisemmat kustannukset, kasvavat markkinat ja hyvä tuotto houkuttelivat yrityksiä myös. Venäjän kauppapolitiikka maataloussektorilla on muuttunut viime vuosina protektionistisemmaksi. Venäjä yrittää kehittää kotimaista tuotantoaan ja nostaa omavaraisuusastettaan, mikä vuoksi elintarvikkeiden tuontia haluttaisiin vähentää. Venäjän markkinoillepääsyjärjestelmää voisi luonnehtia siten, että tullit ovat suhteellisen alhaiset, mutta tullimuodollisuudet ovat aikaa vieviä ja ennakoimattomia, mikä muodostaa tuonnin esteen. Haastateltujen suomalaisyritysten mukaan mutkikkaat ja pitkät tullausjärjestelmät ovat tällä hetkellä suurin markkinoillepääsyn ongelma. Venäjän tulevan WTO- jäsenyyden on arvioitu lisäävän markkinoiden avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta Venäjän kauppapolitiikassa. Useimmat haastatellut yritykset arvioivat Venäjän WTO–jäsenyydellä olevan myönteisiä vaikutuksia. Toisaalta yritykset luottivat kuitenkin omaan osaamiseensa enemmän esimerkiksi markkinoillepääsy asioissa kuin WTO–sopimukseen.

Avainsanat: Venäjä, maa- ja elintarvikesektori, investoinnit, markkinoillepääsy