159. ”Hanketyö on kovaa hommaa”. Tuloksekkaan maaseudun kehittämishankkeen mallit

KATAJA, Jukka-Pekka. 1998. HANKETYÖ ON KOVAA HOMMAA" – TULOKSEKKAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN MALLIT Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 159. 100 s. ISBN 951-8950-87-3, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä:Selvityksessä tarkastellaan tuloksekkaiden maaseudun kehittämishankkeiden toimintaa. Kehittämishankkeiden tuloksellisuutta on tässä selvityksessä mitattu niiden kyvykkyydellä aikaansaada kehittämis-investointeja maaseutuyrityksissä. Selvityksen aineistona toimivat tavoite 5b- ja tavoite 6 -ohjelmassa toteutettavista maaseudun kehittämishankkeista valitut tuloksekkaat hankkeet. Hankkeiden toimintatapojen selkeyttämiseksi haastateltiin näiden kymmenen kehittämishankkeen projektipäälliköt sekä kaksi hankkeen toimintaan osallistunutta, hankkeen kautta yritystoiminnan kehittämisrahoitusta saanutta yrittäjää. Hankkeiden tuloksellisuuteen vaikuttaa selvityksen mukaan se, miten hyvin hankkeen toiminta tunnistaa yritysten tarpeelliset kehittämiskohteet ja miten hanke yhdessä yrittäjien kanssa pystyy ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia. Tuloksellisen hankkeen tunnusmerkit ovat: yrittäjien voimakas panos hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, onnistunut yrittäjien sitout-taminen hankkeeseen, aktiivinen ja "yrittäjähenkinen" projektipäällikkö, projekti-päällikön paikallistuntemus ja hyvä yritystoiminnan tuntemus, yritys-kohtainen neuvonta ja konsultointi sekä aktiivinen tiedotus ja yhteydenpito alueen kuntiin, rahoittajiin ja muihin hankkeisiin.

Avainsanat: Maaseutu, rakennerahastot, yritystoiminta, kehittämishankkeet, investoinnit

KATAJA, Jukka-Pekka. 1998. Projectwork is hard work – The models of a successful rural development project. Reports and Discussion Papers No. 159, 100 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland) ISBN 951-8950-87-3, ISSN 0357-7384.

ABSTRACT: In this study successful rural development projects are evaluated. The results of the projects are measured by their ability to create investments in private rural enterprises. The material of this study is chosen from those successful projects carried out within Finnish Objectives 5b and 6 Programmes. To clarify the working methods of ten chosen projects, each of the project leaders were interviewed. Beside the project leaders, two entrepreneurs from every project were also interviewed. The entrepreneurs have received investment aid from the development programmes. According to this study the success of a project depends on how well the project identifies the necessary development areas of the enterprises involved and how the project and entrepreneurs together are able to solve existing problems. The distinctive features of a successful development project are: strong contribution by the entrepreneurs to project planning and implementation, successful engagement of the entrepreneurs in the project, active project leader with "entrepreneur-spirit" and good knowledge of the local enterprises, directed counselling and consulting for enterprises, and active information to and contacts with the municipalities, donors and other projects.

Key words: Rural, structural funds, entrepreneurship, development projects, investments