197. Growth of new firms: Evidence from Finland 1996-2003

ANSSI RANTALA. 2006. GROWTH OF NEW FIRMS: EVIDENCE FROM FINLAND 1996-2003. Pellervo Economic Research Institute No. 197. 119 p. ISBN 952-5594-20-3 (NID), ISBN 952-5594-21-1 (PDF), ISSN 1456-3215.

Abstract: This study investigates the growth process of new firms. After reviewing the theoretical literature on firm growth and the empirical evidence, an empirical study on the growth of new firms in the Finnish economy is carried out by applying a large firm-level panel data set covering the whole business sector between the years 1996 and 2003. The results indicate that, in general, small firms grow faster than their larger counterparts. However, by spitting up the data by various birth types, it turns out that new firms with a larger founding team grow faster than smaller firms, which are founded by just one entrepreneur, or without a single entrepreneur or worker. The so-called spin-off firms, whose work force comes mainly from one existing large firm, also perform well. The human capital of the entrepreneur, or of the founding team of entrepreneurs and workers, is found to affect the performance of the firm during the early years of its existence. Both previous leadership or management experience and tertiary education have a positive and statistically significant effect on the growth process. Subjective innovation survey data is used as a measure of innovation activity of the new firms. It turns out that innovative firms do not display higher growth rates than other firms.

Keywords: Firm growth, new firms, Finland, entrepreneurship, human capital, panel data. 
 
ANSSI RANTALA. 2006. UUSIEN YRITYSTEN KASVU: TULOKSIA SUOMESTA VUOSILTA 1996-2003. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 197. 119s. ISBN 952-5594-20-3 (NID), ISBN 952-5594-21-1 (PDF), ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uusien yritysten kasvua. Ensin luodaan katsaus sekä teoreettiseen että empiiriseen kirjallisuuteen. Sen jälkeen tutkitaan uusien yritysten kasvua Suomessa laajan, koko yrityssektorin kattavan yritystason paneeliaineiston avulla vuosina 1996-2003. Tulosten mukaan yleisesti pätee, että pienet yritykset kasvavat suuria yrityksiä nopeammin. Jakamalla aineisto yritysten syntytavan mukaan luokkiin havaitaan kuitenkin, että uudet yritykset, joiden perustajajoukko koostuu useammasta henkilöstä kasvavat nopeammin kuin ne yritykset, joissa on vain yksi perustaja tai ei yhtään päätoimista yrittäjää tai työntekijää. Ns. spin-off –yritykset, joiden perustajat tulevat pääosin yhdestä yrityksestä, kasvavat myös ripeästi. Perustajajoukon henkinen pääoma vaikuttaa myös myönteisesti yrityksen menestymiseen ensimmäisten vuosien aikana. Sekä aikaisempi yrittäjyys- ja johtamiskokemus että korkea-asteen koulutus vaikuttavat tilastollisesti merkittävällä tavalla yritysten kasvuun. Uusien yritysten innovaatiotoiminnan mittarina tutkimuksessa käytetään innovaatiokyselyiden aineistoja. Osoittautuu kuitenkin, että innovatiiviset yritykset eivät kasva muita yrityksiä nopeammin.

Asiasanat: Yrityksen kasvu, uudet yritykset, Suomi, yrittäjyys, henkinen pääoma, paneeliaineisto