137. Frameworks for sustainable agriculture and forestry: applications to Finland and Spain

Matleena Kniivilä – Stefan Bäckman – Paula Horne – Javier Martinez-Vega – Samir Mili – Perttu Pyykkönen. 2012. FRAMEWORKS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY: APPLICATIONS TO FINLAND AND SPAIN. PTT Working Papers 137. 73 s. ISBN 978-952-224-103-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The main aim of this paper is to provide examples of frameworks and indicators used for assessing the sustainability of agriculture and forestry especially in the EU and to set the discussion agenda on the relation of sustainability and structural and natural conditions. Finland and Spain are used as examples. Although there are very different circumstances with very different opportunity costs the same policies or policy frameworks related are applied in both countries. Examples show that common policies or frameworks can be implemented in very different ways. The flexibility of the policies, the scope for inclusion of regional interest and recognition of structural differences are essential in order to be able to utilize resources in a way that is sustainable, but most suitable for an individual country. Furthermore, due to crosssectorial nature of sustainability there is a need for integrated policy approaches. This paper is a part of EU financed SUSTAINMED project. The results of the working paper will be used as a basis for assessing the factors of sustainable agriculture and forest management in selected Mediterranean Partner Countries of EU (Egypt, Tunisia, Morocco) and Turkey in the later phases of the project.

Keywords: sustainable development, agriculture, forestry, indicators, Finland, Spain, EU 
 
Matleena Kniivilä – Stefan Bäckman – Paula Horne – Javier Martinez-Vega – Samir Mili – Perttu Pyykkönen. 2012. KESTÄVÄN MAA- JA METSÄTALOUDEN KEHIKOT JA NIIDEN SOVELTAMINEN SUOMESSA JA ESPANJASSA. PTT työpapereita 137. 73 p. ISBN 978-952-224-103-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tämän työpaperin tavoitteena on esitellä ja selventää sitä, mitä kestävällä maa- ja metsätaloudella erityisesti EU:ssa tarkoitetaan ja minkälaisia teoreettisia kehikkoja ja indikaattoreita on kehitetty kestävyyden mittaamiseksi. Työpaperissa arvioidaan myös kestävyyden suhdetta luonnonolosuhteisiin ja yhteiskuntien rakenteellisiin eroihin. Raportissa käytetään esimerkkeinä Suomea ja Espanjaa. Vaikka maat ovat monessa suhteessa hyvin erilaisia, niissä toteutetaan samoja eurooppalaisia politiikkoja tai käytetään yhteisiä, yleisempiä politiikkakehikkoja päätöksenteon apuna. Raportissa esitetyt maaesimerkit näyttävät, että yhteistä politiikkaa voidaan toteuttaa hyvin eri tavoin. Jotta luonnonvaroja ja muita resursseja pystyttäisiin käyttämään kestävästi, mutta kullekin maalle parhaiten sopivalla tavalla, on yhteisen politiikan oltava mahdollisimman joustavaa ja sen on mahdollistettava rakenteellisten ja alueellisten erojen huomioiminen. Koska kestävyyteen liittyvät asiat ylittävät sektorirajat, on myös politiikan oltava integroitua. Tämä työpaperi on osa EU:n rahoittamaa SUSTAINMEDhanketta. Työpaperin tuloksia käytetään hankkeen seuraavissa vaiheissa kestävälle maa- ja metsätaloudelle keskeisten tekijöiden määrittämiseen valituissa EU:n Välimeren partnerimaissa ja Turkissa.

Avainsanat: kestävä kehitys, maatalous, metsätalous, indikaattorit, Suomi, Espanja, EU.