14. Finnish Entrepreneurship and the Recession of the 1990’s: Some Preliminary Results

af URSIN, ANNE, 1998. Suomalainen yrittäjyys 1990-luvun lamassa: alustavia empiirisiä tuloksia. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 14 (Helsinki joulukuu 1998), 20 s.(Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki) ISBN 951-8950-91-1, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ. Työpaperissa tutkitaan Työssäkäyntitilaston avulla yrittäjyydessä vuosina 1987-1994 tapahtuneita muutoksia ja erityisesti yrittäjinä lopettaneiden taustaa. Paneeliaineisto antaa mahdollisuuden seurata yksittäisten yrittäjien selviytymistä Suomen   talouskriisistä. henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota talouden toimintaympäristössä   muutoksiin, kuten työttömyyteen ja devalvaatioon. Tyypillinen lopettanut yrittäjä oli nuori, suhteellisen korkeasti koulutettu mies. Sen sijaan varallisuus omistusasumisella mitattuna näytti vastoin ennakko-odotuksia lisäävän todennäköisyyttä lopettaa yrittäjyys. Alustavat tulokset kannustavat lisätutkimukseen useassa eri suunnassa mm. selvittämään, poikkeavatko vapaaehtoisesti lopettaneet (palkkatyöhön palanneet) yrittäjät työttömiksi jääneistä.

Avainsanat: Yrittäjyys, konkurssit.

af URSIN, ANNE, 1998. Finnish Entrepreneurship and the Recession of the 1990's : Some Preliminary Results. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 14 (Helsinki December 1998), 20 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland, ISBN 951-8950-91-1, ISSN 1455-4623).

ABSTRACT. This study examines how the recess1on of the 1990's changed entrepreneurship in Finland. The empirical analysis is based on the longitudinal Employment Statistics. Apart from the individual characteristics of the entrepreneurs we pay attention in our analysis to the steep changes in the economic environment, such as increase in unemployment and devaluation of markka. The results suggest that during years 1987-94 the typical entrepreneur who quit is young, relatively highly educated male. However, contrary to our expectations wealth, measured by dwelling ownership, increased the likelihood of exit Our preliminary results point to several interesting questions för further work, among other things on how voluntary exits (to wage work) differ from involuntary exits (unemployment).

Key words: Entrepreneurship, self-employment, bankruptcy