173. Farmers’ self-reported value of cooperative membership: Evidence from heterogeneous business and organization structures

Alho, E. 2015. FARMERS’ SELF-REPORTED VALUE OF COOPERATIVE MEMBERSHIP: EVIDENCE FROM HETEROGENEOUS BUSINESS AND ORGANIZATION STRUCTURES. PTT Working Papers 173. 45 pages. ISBN 978-952-224-177-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The value of membership of an agricultural producer cooperative to a farmer is universally understood to include market access, improved bargaining power, and reduced transaction costs. As a result of consolidation in agriculture, many farmers in developed countries have found themselves in complex cooperative structures in which market orientation may elevate capital-related membership benefits over the traditional patronage and farming-related benefits. This study utilized the heterogeneity in producer organization structures to examine the significance to farmers of membership in modern agricultural cooperatives. Survey data including 682 Finnish agricultural producers in the livestock sector enabled the subjective value of cooperative membership and the relationship with transaction cost benefits to be analyzed. The effect of vertical integration in cooperatives on the self-reported value of membership benefits was assessed with a sample consisting of members in three types of cooperative organizations: dairy marketing, dairy supply, and meat cooperatives. The findings confirm that a stable market channel is still the most important benefit that producers perceive as deriving from cooperative membership. Multivariate ordered probit analysis indicated that the market channel is equally appreciated by large and small producers, but the reduced uncertainty brought by a cooperative buyer is particularly valuable to farmers who are investing in farm expansion. The survey findings indicate that the more competition for the raw material from producers there is in an area, the greater is the pressure cooperatives may be under to develop their service offering in order to attract members. 

Keywords: Agricultural cooperatives, member benefits, transaction costs, ordered probit.

 

Alho, E. 2015. VILJELIJÖIDEN NÄKEMYKSET OSUUSKUNNAN JÄSENYYDEN TUOMISTA HYÖDYISTÄ. PTT työpapereita 173. 45 sivua. ISBN 978-952-224-177-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Maatalouden tuottajaosuuskunnan jäsenyyden ajatellaan yleisesti hyödyttävän viljelijää markkinoille pääsyn, vahvemman neuvotteluaseman ja pienempien transaktiokustannusten kautta. Maatalouden rakennemuutosten seurauksena viljelijöiden osuuskunnat ovat omaksuneet monissa maissa aiempaa monitahoisempia, markkinasuuntautuneita yhtiörakenteita, joissa pääomaan liittyvät jäsenhyödyt saattavat nousta tärkeämmiksi kuin perinteiset asiakkuuteen ja viljelyyn liittyvät hyödyt. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin erilaisista organisaatiorakenteista syntyvää tutkimusasetelmaa, kun haluttiin selvittää jäsenyyden merkitystä maatalouden tuottajaosuuskunnissa. Osuuskunnan jäsenyyden tuottaman subjektiivisen hyödyn ja transaktiokustannusten välistä yhteyttä analysoitiin kyselyaineistolla, joka koostui 682 suomalaisesta lihan- ja maidon tuottajasta. Osuuskunnan vertikaalisen integraation vaikutusta jäsenten hyötyyn vertailtiin kolmen tyyppisissä osuuskunnissa: maidon markkinointiosuuskunnat, maidon hankintaosuuskunnat ja lihaosuuskunnat. Tulokset vahvistavat, että pysyvä markkinakanava on edelleen tärkein osuuskunnan jäsenyyden tuoma hyöty. Tulokset osoittivat, että markkinakanavaa arvostavat yhtä lailla pienet ja suuret tuottajat. Osuuskunnan ostovelvoitteen seurauksena pienentynyttä liiketoiminnan epävarmuutta arvostivat erityisesti sellaiset tuottajat, jotka ovat aikeissa tehdä tuotantoa laajentavia investointeja. Kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä, että raaka-aineen ostajien välisen kilpailun koventuessa alueella kasvavat osuuskunnan paineet kehittää palveluntarjontaansa houkutellakseen jäseniä.

Avainsanat: Maatalouden osuuskunnat, jäsenhyöty, transaktiokustannukset, järjestetty logit-malli