19. Factors affecting farmland prices in Finland

PERTTU PYYKKÖNEN. 2006. FACTORS AFFECTING FARMLAND PRICES IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Publications No. 19. 142 p. ISBN 952-5594-16-5 (NID), ISBN 952-5594-17-3 (PDF), ISSN 0357 5055.

Abstract: The purpose of the study was to analyse factors affecting the differences in land prices between regions. The key issue was to find out the policy effects on farmland prices. In addition to comprehensive literature review, a theoretical analysis as well as modern panel and spatial econometric techniques were utilized. The data were exceptionally large, comprising more than 6 000 observations. This study supports the view that there are many other factors that affect farmland prices besides pure agricultural returns. It was also found that the support clearly affects land prices. Furthermore, a weak indication of the discount rate for support being a little lower was found. An important result of this study is that the structural differences between regions and the structural change in agriculture seemed to have a considerable role in affecting land prices. The introduction of the manure density variable proved to be an efficient way to aggregate the otherwise very difficult task of taking into account the environmental pressure caused by structural change in animal husbandry. Finally, infrastructure also has a very important role in determining the price level of agricultural land.

Keywords: Farmland price, hedonic model, spatial econometrics 
 
PERTTU PYYKKÖNEN. 2006. PELLON HINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 19. 142 s. ISBN 952-5594-16-5 (NID), ISBN 952-5594-17-3 (PDF), ISSN 0357-5055.

Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät selittävät pellon hinnoissa tapahtuneita muutoksia ja alueellisia eroja sekä miten tukipolitiikan muutos ja rakennekehityspaineet vaikuttavat pellon hintoihin. Laajan kirjallisuuskatsauksen ja teoreettisen tarkastelun lisäksi tutkimuksessa käytettiin moderneja ekonometrisia menetelmiä. Tutkimuksen empiirisessä osassa käytettiin hyväksi sekä paneelianalyysia että hedonista analyysiä, johon liitettiin mukaan spatiaalinen analyysi. Tutkimuksen keskeisenä aineistona käytettiin tietoja noin 6 000 peltokaupasta vuosilta 1995-2002. Analyysit osoittivat, että pellon hintaan vaikuttavat monet muut kuin puhtaasti maatalouteen ja pellon tuottokykyyn liittyvät tekijät. Tukipolitiikan muutosten todettiin olevan pääsääntöisesti sellaisia, että niiden seurauksena pellon hinta nousee. Tutkimus vahvisti eräitä yleisiä yhteyksiä pellon hinnan ja kaupan koon sekä pellon tuottokyvyn suhteesta. Tuen todettiin myös pääomittuvan pellon hintaan hieman markkinatuloja voimakkaammin. Kotieläintalouden rakennekehitys ja tuotannon keskittyminen sekä ympäristötekijöiden huomioonottamisen tarve nousi myös selkeästi esiin pellon hintaa kohottavana tekijänä.

Avainsanat: Pellon hinta, hedoninen malli, spatiaalinen analyysi