47. Export Price and Exchange Rate Effects in Roundwood Markets of Finland, Sweden and Austria

Hänninen, R. & Toivonen, R. & Toppinen, A. 2001. EXPORT PRICE AND EXCHANGE RATE EFFECTS IN ROUNDWOOD MARKETS OF FINLAND, SWEDEN AND AUSTRIA. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No 47. 36 p. ISBN 952-5299-41-4, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: In this study, price transmission from forest product export markets to roundwood markets is analysed in the three largest exporting countries of the EU (Finland, Sweden and Austria) and the two largest destination markets (the UK and Germany). The results confirm that roundwood price development is tied to the price development in forest product markets. However, changes in sawnwood or newsprint export prices have not been carried through proportionally to national roundwood prices.  Results from annual data for the period 1975-97 indicate no evident differences between the export countries in price transmission. Changes in export prices have reflected in the Finnish roundwood market to an approximately equal extent as in the Swedish roundwood market. Differences were, however, found between the two wood assortments in roundwood markets. The effects of export prices on roundwood prices were greater for pulpwood than for sawlogs. Using monthly data available for Austrian and Finnish sawlog markets, we found an indication of a closer linkage between Austrian and German prices than those for the Finnish sawlog market during 1986-97.

Keywords: roundwood, newsprint and sawnwood markets, price fluctuations, business cycles

Hänninen, R. & Toivonen, R. & Toppinen, A. 2001. METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENTIHINTOJEN JA VALUUTTAKURSSIEN VAIKUTUS PUUMARKKINOILLA SUOMESSA, RUOTSISSA JA ITÄVALLASSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 47. 36 s. ISBN 952-5299-41-4, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ:  Tutkimus tarkastelee hintavaihteluiden välittymistä metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilta raakapuumarkkinoille. Vertailussa on kolme EU:n merkittävää metsäteollisuustuotteiden vientimaata, Suomi, Ruotsi ja Itävalta, ja kaksi merkittävintä vientimarkkina-aluetta, UK ja Saksa. Tulokset vahvistavat aiempaa tietoa siitä, että raakapuun hintakehitys on selvässä yhteydessä metsäteollisuustuotteiden hintakehitykseen. Sahatavaran tai sanomalehtipaperin hintamuutokset vientimarkkinoilla eivät kuitenkaan välity raakapuumarkkinoille täysin sellaisinaan eli yhden suhteessa yhteen. Tuotteiden hintamuutokset vientimarkkinoilla välittyvät kuitenkin jotakuinkin samalla tavoin raakapuumarkkinoille kaikissa tarkastelluissa kolmessa eri vientimaassa (vuositason tarkastelu jaksolla 1975-1997). Erityisen samalla tavoin hintamuutokset välittyivät Suomen ja Ruotsin puumarkkinoille. Sen sijaan tukki- ja kuitupuun välillä havaittiin eroa siinä, kuinka lopputuotteiden hintamuutokset välittyivät näiden puutavaralajien hintoihin: Vuositasolla lopputuotteiden hinnat vaikuttivat voimakkaammin kuitupuun kuin tukkipuun hintaan.  Tarkasteltaessa kuukausihintoja vuosilta 1986-1997 havaittiin, että Itävallan tukki- ja Saksan sahatavaramarkkinoiden hintakehitys oli tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa kuin Suomen tukki- ja Saksan sahatavaramarkkinat. Ruotsista ei kuukausittaisia tukkihintoja ollut käytössä.

Avainsanat: raakapuu,  sanomalehtipaperi, sahatavara, hintavaihtelut, talouden syklit