24. Essays on investment behavior in agricultural producer cooperatives

Eeva Alho. 2019. PTT julkaisuja 24. Essays on investment behavior in agricultural producer cooperatives. 
 
Tiivistelmä Maatalouden rakennemuutos sekä maatalousmarkkinoiden kansainvälistyminen ovat korostaneet viljelijöiden roolia tuottajaosuuskuntien omistajina ja niihin pääomaa sijoittaneina tahoina. Kiristynyt kilpailu, kansainvälistyminen ja osuuskuntien kasvu edellyttävät investointipääoman lähteiden ja saatavuuden tarkasteluun uutta näkökulmaa, koska perinteinen osuuskuntamuoto ei tarjoa riittäviä sijoittamisen kannustimia jäsenille osuuskunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen sitoutumiseksi. Vaikka kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on esitetty havaintoja uudenlaisista tuottajaosuuskuntien rakenteista eri näkökulmista tarkastellen, osuuskunnan jäsenten näkemyksiä niistä ei tunneta. Tämän lisäksi jäsenkunnan ulkopuolisten sijoittajien näkemyksiä osuuskunnista potentiaalisina sijoituskohteina ei ole tutkittu aiemmin. Tämä väitöskirja koostuu neljästä esseestä, jotka käsittelevät sijoituskäyttäytymistä maatalouden tuottajaosuuskunnissa. Analyysi perustuu kahteen kyselyaineistoon, joista ensimmäisen otoksessa oli suomalaisia maidontuottajia ja toisen otoksessa rahoitusalan ammattilaisia edustaen potentiaalisia sijoittajia. Tuottajakyselyllä tutkittiin jäsenten preferenssejä koskien osuuskunnan ylijäämän käyttöä investointeihin sekä jäsenten näkemyksiä uusista osuuskuntien rahoitusinstrumenteista. Sijoittajakyselyllä tutkittiin jäsenkunnan ulkopuolista kiinnostusta maataloustuotantoa kohtaan sijoituskohteena sekä sijoituspäätökseen vaikuttavia käyttäytymisen motiiveja. Väitöskirjassa käytetyt menetelmät edustavat uudenlaista lähestymistapaa osuuskuntiin sijoittamista käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa. Kasvua tavoittelevat maatalouden tuottajaosuuskunnat voivat hyödyntää väitöskirjan tuloksia ja johtopäätöksiä käytännössä pääomanhankinnan strategioita suunnitellessaan. Sijoittajien käyttäytymisen ja preferenssien ymmärtäminen – niin jäsenkuntaan kuuluvien kuin jäsenkunnan ulkopuolisten sijoittajien – luo edellytykset uudenlaisten rahoitusvälineiden kehittämiselle osuuskuntien käyttöön. 
 
Asiasanat: tuottajaosuuskunnat, sijoituspäätökset, käyttäytyminen, valintakoemenetelmä, rahoitusinstrumentit 
 
Eeva Alho. 2019.  PTT publications 24. Essays on investment behavior in agricultural producer cooperatives 
 
Abstract: In the wake of the modernization of agriculture and agricultural markets, the role of the farmer has increasingly moved towards that of an owner and investor in agricultural producer cooperatives. Competitive pressures, internationalization, and the growth of cooperatives call for an examination of new avenues for acquiring investment capital, as the traditional cooperative structure may fail to provide sufficient incentives to urge members to contribute to the long-term success of the cooperative. Despite an emerging multitude of new cooperative structures, the investment preferences of cooperative members are not sufficiently understood. Moreover, the preferences of potential non-member investors beyond cooperative boundaries remain practically unexplored. This dissertation consists of four essays around the theme of investment behavior in agricultural producer cooperatives. The analyses are based on questionnaire data from Finnish dairy farmers and financial market professionals. The farmer survey examined member preferences concerning the use of cooperative surplus for investments as well as their views on new cooperative investment instruments. The investor survey studied the willingness of non-members to invest in agricultural production and the behavioral motivations affecting their investment decisions. The study methods applied here are novel to the context of investment in cooperatives. The results offer insights into new possibilities to develop capital sourcing strategies for use by growth-seeking agricultural producer cooperatives. An understanding of investor preferences will facilitate the design of new financing mechanisms for cooperatives. 
 
Keywords: producer cooperatives, investment decisions, behavioral effects, choice experiment, financial instruments