199. Energiapuun tuotanto ja markkinat: Metsänomistajakysely

JÄRVINEN, Erno – RÄMÖ, Anna-Kaisa – SILVENNOINEN, Harri. 2006. ENERGIAPUUN TUOTANTO JA MARKKINAT: METSÄNOMISTAJAKYSELY. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 199. 88 s. ISBN 952-5594-24-6 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 952-5594-25-4 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten metsänomistajien energiapuun tarjontahalukkuutta ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä syksyllä 2005. Otokseen kuului 2026 metsänomistajaa, hyväksyttyjä vastauksia saatiin 774 ja vastausprosentiksi muodostui 41. Toistaiseksi energiapuuta ovat eniten tarjonneet maa- ja metsätalousyrittäjät sekä yli 100 hehtaaria metsää omistavat metsänomistajat. Tärkein syy tarjota energiapuuta liittyy puuston kasvun turvaamiseen. Kuutioperusteista energiapuun hinnoittelua pidetään parhaana energiapuun hinnoittelumenetelmänä ja kuutiolta halutaan keskimäärin 10 euroa. Kaupungissa asuvien metsänomistajien aktivoiminen ja heille suunnatun energiapuuasioihin liittyvän tiedottamisen lisääminen on tärkeää, mikäli energiapuun tarjontaa halutaan edelleen lisätä. Energiapuun tarjonnan lisääminen edellyttää lisäksi markkinoiden kehittämistä muun muassa hinnoittelun, puumäärien arvioinnin ja ostajien löytymisen osalta. Metsänomistajille suunnattava energiapuuasioihin liittyvä neuvonta ja tiedottaminen parantaisivat markkinoiden toimivuutta. Energiapuun tarjontaa voitaisiin kasvattaa myös energiapuun yhteismyynneillä ja käyttämällä energiapuuharvennusta ensiharvennuksen korvaajana. 

Avainsanat: energiapuu, tarjonta, metsänomistaja, Suomi, energiapuuharvennus

JÄRVINEN, Erno – RÄMÖ, Anna-Kaisa – SILVENNOINEN, Harri. 2006. PRODUCTION AND MARKETS OF ENERGY WOOD: FOREST OWNER INQUIRY. Pellervo Economic Research Institute Reports No 199. p 88.   ISBN 952-5594-24-6 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 952-5594-25-4 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

ABSTRACT: This study examines Finnish private forest owner’s willingness to supply energy wood and factors affecting on the supply. The data was collected by mail survey in the fall 2005. The sample consisted of 2026 private forest owners, of whom 774 returned an acceptable questionnaire (response rate 41%). Most often energy wood is supplied by farmer forest owners and forest owners owning more than 100 hectares of forest. The most important reason for delivering energy wood relate to ensuring the growth of the remaining stand. Cubic metre based pricing (€/m3) is being considered as the best pricing method for energy wood. On average forest owners wish to get 10 euros per cubic metre of energy wood. By activating urban forest owners and by using them as a target group in energy wood related information dissemination, energy wood supply could be increased. Further, market practices must be developed if the supply of energy wood is wanted to increase. Prevailing pricing method is considered to be confusing and the price of energy wood insufficient. There are also inconveniencies in the measurement of energy wood and in finding buyers for wood. Energy wood markets could be improved by increasing forest owner targeted communication and guidance. The supply of energy wood could also be increased by using co-sales and energy wood thinning.

Key words: energy wood, supply, forest owner, Finland, energy wood thinning