126. Energiapaketin aluetaloudelliset vaikutukset

Leena Kerkelä – Jyri Hietala – Sami Pakarinen. 2010. ENERGIAPAKETIN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET. PTT työpapereita 126, 24 s. ISBN 978-952-224057-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä selvityksessä on arvioitu keväällä 2010 hallituksen tekemän energialinjauksen aluetaloudellisia vaikutuksia. Energialinjauksesta on poimittu uusiutuvan energian velvoitepaketti sekä periaatepäätökset kahden ydinvoimalan rakentamisesta. Aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioitu hyödyntämällä hankkeista tehtyjä erillisselvityksiä. Hankkeet on luokiteltu eri tuotantomuodoissa investointeihin ja niiden kautta vaikutuksina lopputuotannon arvon lisäykseen ja työllisyyteen. Vaikutukset on kohdistettu maakunnittain ja jaettu kunkin energiatuotannon mukaan. Tulosten mukaan lyhyellä aikavälillä investointien merkitys alueelliselle tuotannolle on suuri, kun taas pitkällä aikavälillä työllisyyden merkitys kasvaa metsähakkeessa ja sitä hyödyntävissä tuotantomuodoissa. Alueellisesti eri tuotantomuodot jakautuvat suhteellisen tasaisesti.

Asiasanat : uusiutuva energia, ydinvoima,  investoinnit, tuotanto, työllisyys, alueellinen vaikutus 
 
Leena Kerkelä – Jyri Hietala – Sami Pakarinen. 2010. REGIONAL EFFECTS OF THE ENERGY POLICY . PTT Working Papers 126, 24 s. ISBN 978-952-224-057-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This survey evaluates the regional effects of the definition for the energy policy that was announced by the Finnish government in 2010. The announced energy policy includes a package for meeting the national objective set by the EU for increasing the utilization of renewable energy as well as two positive Decision-in-Principle on nuclear power plant units. Regional effects are estimated by utilizing several specific studies that have been carried on the different projects planned in the field. The effects of these projects are classified by their investments in different production modes. In the short run the role of investments in regional production appears large, where as in the long run the importance of employment will grow in forest chips and production modes around it. Different production modes spread regionally rather evenly.

Keywords: renewable energy, nuclear power, investments, production, employment, regional effects