52. Energiaa puusta – Kuluttajien käsitykset puun energiakäytöstä

RÄMÖ, Anna-Kaisa – TOIVONEN, Ritva – TAHVANAINEN, Liisa – SILVENNOINEN, Harri. 2002. ENERGIAA PUUSTA – KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 52. 74 s. ISBN 952-5299-49-X, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten 18-70-vuotiaiden kuluttajien käsityksiä puusta energialähteenä sekä heidän kiinnostustaan käyttää puulla ja muilla uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä keväällä 2000. Otokseen kuului 4 000 henkilöä, joista kyselyyn vastasi 40 %. Tulosten perusteella kuluttajat suhtautuvat myönteisesti puun ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Kuluttajat pitävät uusiutuvia energialähteitä ympäristöystävällisinä ja haluavat lisätä niiden käyttöä' energiantuotannossa. Kuluttajat arvelevat puun energiakäytön hyödyttävän maaseutua ja edistävän metsänhoitoa. Ympäristöasiat ovat kuluttajien energiavalinnoissa tärkempiä kriteerejä periaatteellisella tasolla kuin käytännön tilanteissa. Käytännön valintatilanteissa hinta on merkittävä kriteeri sekä sähköyhtiön että lämmitysjärjestelmän valinnassa. Ympäristötekijät vaikuttavat valintaan hintaa vähemmän. Esimerkkinä kuluttajien suhtautumisesta uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian käyttöön, selvitettiin heidän halukkuuttaan käyttää vihreää sähköä. Kuluttajien periaatteellinen halukkuus siirtyä käyttämään vihreää sähköä parhaillaan käyttmänsä sähkön hinnalla on suuri. Kuluttajat eivät silti juurikaan halua maksaa vihrestä sähköstä hintalisää. Maksuhalukkuus vihrestä sähköstä on sitä vähäisempää mitä suuremman osan sähkölasku muodostaa kuluttajan menoissa.

Avainsanat: Kuluttaja, puuenergia, uusiutuvat energialähteet, ympäristö  
 
RÄMÖ, Anna-Kaisa – TOIVONEN, Ritva – TAHVANAINEN, Liisa – SILVENNOINEN, Harri. 2002. CONSUMERS’ OPINIONS OF WOOD AS ENERGY SOURCE.    Pellervo  Economic Research Institute Working Papers N:o. 52. 74 p.  ISBN 952-5299-49-X, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This study describes Finnish consumers opinions of wood as an energy source and their willingness to use wood-based and other renewable energy sources. The data were collected by mail survey in the spring of 2000. The sample consisted of 4 000 Finnish persons between 18 and 70 years of age, of whom 40% responded. The results indicate that consumers have a positive attitude towards the use of wood and other renewable energy sources. These are considered environmentally friendly, and consumers would like their share in energy production to increase. The use of energy wood is considered by consumers to benefit rural areas the most and also to enhance forest management. The results imply that, in the energy choices of consumers, environmental factors play a more important role in principle than they do in practice. The willingness of consumers to use green electricity was examined as an example of their attitudes towards the use of renewable energy. In principle, consumers would be very willing to change to green electricity if the price remained on the same level as their existing electricity. However, they are not eager to buy green electricity at a premium. The bigger the share of electricity in overall household costs, the less willing consumers are to buy green electricity at a premium (e.g. consumers using electric heating).

Key words: Consumer, wood-based energy, renewable energy sources, environment