159. Energia- ja ilmastopolitiikan aiheuttama kustannuspaine teollisuudelle ja kotitalouksille

Holm, P. ja Lahtinen, M. 2014. ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE. PTT työpapereita 159. 22 s. ISBN 978-952-224-150-4 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Euroopan komissio on julkaissut EU:n uudet ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet. Komissio esittää, että kasvihuonekaasujen päästöjä vähennettäisiin 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä kustannuksia ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttaminen merkitsee Suomen eri kansantalouden sektoreille. Kustannukset koko kansantaloudelle lasketaan sekä päästökauppasektorin että ei-päästökauppasektorin osalta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti kotitalouksiin ja teollisuuteen kohdistuvat vaikutukset.

Avainsanat: Ilmastopolitiikka, energiapolitiikka, päästökauppa.

Holm, P. and Lahtinen, M. 2014. THE COSTS OF CLIMATE AND ENERGY GOALS TO THE INDUSTRY AND HOUSEHOLDS IN FINLAND. PTT Working Papers 159. 21 p. ISBN 978-952-224-150-4 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: European Commission has published the new climate and energy goals. Commission proposes a reduction in greenhouse gas emissions by 40 % below the 1990 level by 2030. This report examines the costs of the climate and energy policy goals to the different parts of the Finnish economy. The costs to the economy are calculated regarding both the emissions trade sector and non-emissions trade sector. This report examines especially the influences to households and industry.

Key words: Climate politics, energy politics, emissions trading system.